Projekty podporované z fondov EÚ

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“), zavŕšil v lete jednu z etáp implementácie modelu CAF. Po vytvorení a schválení...

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z...

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY Úrad pre normalizáciu, metrológiu a...

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z...

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových...

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  Tento projekt je podporený z...

  JÚN 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy,...

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  Tento projekt...

V novembri 2019 Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) začal s implementáciu modelu CAF v rámci druhej...

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a...