English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac apríl

22. máj 2020
  APRÍL 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V mesiaci apríl na Slovensku pretrvávala mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej republiky, ktorá súvisí so šíriacim sa ochorením COVID-...

eMetrológia a skúšobníctvo

21. máj 2020
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša najnovšie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. eMetrológia a skúšobníctvo Prajeme príjemné čítanie Redakc...

Svetový deň metrológie

20. máj 2020
20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzinárodný obchod, ako aj zlepšenia v oblasti kv...

AKTUALIZÁCIA „Udeľovanie výnimiek – Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č. 56/2018 Z. z. § 4 ods. 5“

18. máj 2020
Toto usmernenie nadväzuje na usmernenie Udeľovanie výnimiek – Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č. 56/2018 Z. z. § 4 ods. 5 zo dňa 22.04.2020. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) vydal dňa 15.05.2020 MP 34: 202...

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac apríl

18. máj 2020
 V prvej polovici mesiaca apríl boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) jednotlivým organizačným útvarom úradu zaslané na interné pripomienkové konanie návrhy dvoch nových interných riadiacich aktov, a to smernice ...

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“

15. máj 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) vydáva toto usmern...

POZOR ZMENA: Predĺženie termínu prihlásenia na seminár IEC pre mladých profesionálov

30. apríl 2020
Seminár Medzinárodnej elektrotechnickej komisii (IEC) pre expertov do 35 rokov, ktorí majú skúsenosti s technickými normami alebo posudzovaním zhody v oblasti elektrotechniky sa uskutoční v dňoch 9. – 11. novembra 2020 v Ženeve vo Švajčiarsku. Na seminár IEC pre ...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac marec

23. apríl 2020
  MAREC 2020   Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Dňa 12.3.2020 vyhlásila vláda Slovenskej republiky na Slovensku mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: