English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Usmernenie k posudzovaniu zhody/certifikácii výrobku „ochranný štít tváre“

7. apríl 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo na webové sídlo uvedenej organizácie. Na posudzovanie zhody/certifikáciu ochranných štítov tváre je podstatné určiť účel určenia týchto výrobkov a v závislosti od účelu určenia sa potom ...

UPOZORNENIE NA KLAMLIVÉ A ZAVÁDZAJÚCE CERTIFIKÁTY V OBLASTI OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV

3. apríl 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo informáciu. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje upozorniť na klamlivé a zavádzajúce certifikáty v oblasti osobných ochranných prostri...

Oznam

3. apríl 2020
V súvislosti s opatreniami a nariadeniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") a organizácie v jeho pôsobnosti pracujú v mimoriadnom režime, tak aby sme predchádzali šíreniu pandémie...

Ako zistiť, či je predpoklad, že filtračné tvárové polmasky kategórií FFP1, FFP2, FFP3 spĺňajú požiadavky, ktoré sú na tieto kladené

1. apríl 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo informáciu. Filtračné tvárové polmasky kategórií FFP1, FFP2, FFP3, nazývané aj respirátory (ďalej len „tvárové polmasky“) sú osobné ochranné prostriedky (ďalej len „OOP“), ktoré sú určenými výrob...

Dočasné bezodplatné sprístupnenie súboru vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

26. marec 2020
Iniciatíva európskych normalizačných organizácií CEN a CENELEC Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC), po žiadosti Európskej komisie a v spolupráci so všetkými svojimi členmi  sa rozhodli bezodplatne sprístupniť súbor...

Usmernenie k certifikácii dezinfekčného prípravku

23. marec 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo na webové sídlo uvedenej organizácie. Na posudzovanie zhody/certifikáciu dezinfekčných prípravkov sa môžu v závislosti od účelu určenia vzťahovať nasledujúce právne predpisy: Zákon...

Oznam k zasielaniu rozhodnutí do elektronických schránok

23. marec 2020
Vážení občania, v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slov...

Usmernenie k činnosti v oblasti vývozu niektorých výrobkov mimo EÚ podľa nového vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia v súvislosti s ochorením COVID-19

19. marec 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) si dovoľuje upozorniť na nové vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia (ďalej len „vyko...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: