English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac jún

29. júl 2020
  JÚN 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 prebieha v siedmich partnerských organizáciách, z toho v štyr...

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac jún

22. júl 2020
Dňa 2. júna 2020 prebehlo v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) za účasti vedenia úradu a členov implementačného tímu slávnostné odovzdanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016. Následne, po prevz...

Novela zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

21. júl 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 21. júla 2020 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnený zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia...

Posudzovanie zhody ochranných odevov, ktoré slúžia na ochranu pred škodlivými biologickými činiteľmi napr. COVID-19

20. júl 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo informáciu. Ochranné odevy ako osobné ochranné prostriedky (ďalej len „OOP“) patria do kategórie III OOP podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranný...

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

16. júl 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 55/20...

Usmernenie k posudzovaniu zhody / certifikácii výrobkov "Ochranné rúška" - aktualizácia

14. júl 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo na webové sídlo uvedenej organizácie. Na posudzovanie zhody/ certifikáciu ochranných rúšok sa môže v závislosti od účelu určenia vzťahovať niektorý z nasledujúcich právnych predpis...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR urobil významný krok v boji proti korupcii získal certifikát ISO 37001

13. júl 2020
  Medzinárodná norma systému manažérstva proti korupcii ISO 37001 patrí medzi nové nástroje ako preniesť požiadavky Protikorupčnej politiky SR na roky 2019 – 2023 do praxe verejného sektora a zároveň je systémovým opatrením na ceste k očiste verejnej správy od korupčných vp...

Pozvánka na kurz "Ako kúpiť správny respirátor?"

2. júl 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským metrologickým ústavom organizuje sériu kurzov pre verejnosť s názvom „Ako kúpiť správny respirátor?“. Viac informácii o kurze, cene a termínoch konania môžete nájsť v priloženom ...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: