English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

VÝZVA: Nové web sídlo unms.sk

11. máj 2021
Predmet zákazky: Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie nového web sídla unms.sk. Podrobný popis požadovaných parametrov nového web sídla unms.sk je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Odvolanie časti USMERNENIA ÚNMS SR č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020 k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

5. máj 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 80 710 (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnen...

ONLINE PREDNÁŠKA O TVORBE TECHNICKÝCH NORIEM

4. máj 2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) organizuje online prednášku pre študentov zameranú na tvorbu technických noriem na národnej a medzinárodnej úrovni, na ktorej vystúpia špecialisti z odboru technickej normalizácie so svojimi príspevkami. Prvá časť predn...

Môžeme dôverovať meradlám? Merajú meradlá správne?

30. apríl 2021
Ľudstvo sa už od nepamäti obracia na meradlá a dôveruje im pri meraniach súvisiacich s obchodnými transakciami, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia, ako aj pri vzniku konfliktných záujmov na výsledku merania alebo kde nesprávny výsl...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac marec

26. apríl 2021
  MAREC 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad c...

Oznam o otvorení Infocentra

18. apríl 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje informovať, že od 19.4.2021 budú všetky služby INFOCENTRA opäť pre verejnosť otvorené. Podmienky vstupu: 1 osoba/15 m2 ,  negatívny test  a respirátor. Tešíme sa na Vašu návštevu.   &nb...

Kontrola ako nástroj ochrany a garancie kvality pre občanov a zodpovedných podnikateľov

17. apríl 2021
Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) je orgánom metrologického dozoru a orgánom dohľadu pre oblasť meradiel. Svojou činnosťou zabezpečuje ochranu spotrebiteľa, zdravia a majetku. Zároveň je garantom kvality služieb a výrobkov, ktoré ponúkajú zodpovedné podnikate...

Nová STN v oblasti služieb

15. apríl 2021
Od 1. mája 2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR do sústavy STN prijíma v oblasti služieb novú normu STN EN 17169: 2021 Tetovacie služby. Bezpečná a hygienická prax (95 5131). Záujem o využívanie tetovacích služieb zo strany klientov neustále rastie. Z hľad...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: