English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

December z pohľadu implementácie systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii

20. január 2020
Dňa 3. decembra 2019 sa v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) uskutočnilo stretnutie všetkých členov implementačného tímu. Na tomto stretnutí manažér kvality oboznámil jednotlivých členov s pripravovanými smernicami o ...

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie ceny Jána Andreja Segnera za rok 2019

17. január 2020
Podmienky udeľovania: Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie udeľuje Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za metrológiu. Od roku 20...

Vzdelávacie aktivity v CAF centre ÚNMS SR

16. január 2020
V rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ Vám aj v roku 2020 ponúkame vzdelávacie aktivity, na ktoré Vás srdečne pozývame. Vzdelávacie aktiv...

Konzultácie k návrhu Stratégie CEN a CENELEC 2030

10. január 2020
Európsky výbor pre normalizáciu CEN a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike CENELEC predložili svojim národným členom návrh Stratégie CEN a CENELEC 2030 na pripomienkovanie na národnej úrovni v decembri 2019. Dokument načrtáva návrh stratégie CEN a CENEL...

Oznámenie o zrušení vyhlásení niektorých národných etalónov

16. december 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje, že úrad ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii...

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci november

13. december 2019
Dňa 6. novembra 2019 sa uskutočnilo v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) stretnutie manažéra kvality s konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o. Predmetom stretnutia boli okrem iného konzultácie k implementáci...

Zasadnutie Rady Národného programu kvality Slovenskej republiky v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

6. december 2019
Dňa 3. decembra 2019 sa za účasti predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) Pavla Pavlisa  konalo zasadnutie Rady Národného programu kvality Slovenskej republiky (ďalej len „NPK SR“). Rada NPK SR je poradným or...

Národný projekt zaujal aj v zahraničí

5. december 2019
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy nadchol priaznivcov aj v zahraničí. Prostredníctvom aktívnej spolupráce národných korešpondentov a ďalších zástupcov členských štátov počas príprav modelu CAF2020 v rámci neformálnej siete EUPAN si členovia...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: