ÚNMS SR a Strojnícka fakulta STU v Bratislave spája vzdelávanie s aplikačnou praxou

Dňa 5. augusta 2022 Katarína Surmíková Tatranská, MBA, predsedníčka ÚNMS SR a Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, podpísali Memorandum o spolupráci.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave je súčasťou najväčšej, najstaršej a najlepšie hodnotenej technickej univerzity na Slovensku. Už viac ako osem desaťročí prináša kvalitnú výučbu strojárskych študijných odborov na Slovensku. 

Obe strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdelávania študentov Strojníckej fakulty STU v Bratislave zameranej na metrológiu, skúšobníctvo, systém manažérstva kvality, vytvorenie Akreditovaného centra pre vzdelávanie v oblasti technickej normalizácie, sprístupnenie STN, možnosť uplatnenia absolventov fakulty, vzájomnú spoluprácu pri organizovaní konferencií, ako aj vytváranie ad hoc expertných pracovných skupín.

Ako uviedla Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka ÚNMS SR: „Náš rezort kladie dôraz na dlhodobú spoluprácu s univerzitami v Slovenskej republike so zameraním na podporu vzdelávania v oblastiach nášho pôsobenia. Je dôležité spájať moderné vedecko-technické poznatky, prístupy, nové riešenia s potrebami pracovného trhu a aplikačnou praxou.“.