Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom návrhu zákona je vytvorenie legislatívnych podmienok pre ÚNMS SR poveriť vykonávaním niektorých činností v oblasti technickej normalizácie inú právnickú osobu, ktorá bude mať postavenie poverenej právnickej osoby, nakoľko aktuálne znenie zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov neumožňuje ÚNMS SR poveriť vykonávaním činností v oblasti technickej normalizácie inú právnickú osobu, avšak prax ukázala, že aktuálna právna forma slovenského národného normalizačného orgánu ako orgánu verejnej moci nie je vyhovujúca. Návrhom zákona sa taktiež doplnia chýbajúce základné pojmy a dôjde k ich sprehľadneniu premiestnením do jedného ustanovenia, rovnako sa sprehľadní problematika záväznosti slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií.

Konzultácie k pripravovanému návrhu zákona budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií v elektronickej forme a formou osobných stretnutí s vybranými dotknutými rezortmi a subjektmi a v prípade záujmu aj s ďalšími subjektmi a odborníkmi v predmetnej oblasti a inými zainteresovanými stranami. Konzultácie budú prebiehať v čase od 7. júla 2022 do 3. augusta 2022.

Kontakt: 
- tel. č.: 02/20 907 340
- e-mail: jana.mikusova@normoff.gov.sk