Význam používania tachografov v dopraveTachografy sú kľúčovým prvkom pre docielenie bezpečnosti v cestnej doprave v rámci krajín EÚ a krajín, ktoré ratifikovali dohodu AETR. Prostredníctvom tachografov sa v cestnej doprave zaznamenáva a kontroluje rýchlosť vozidla, prejdená vzdialenosť, pracovný čas vodiča v nákladnej doprave nad 3,5 t, pracovný čas vodiča v nepravidelnej autobusovej doprave nad 9 miest na sedenie vrátane miesta vodiča. Od 1. júla 2026 sa bude kontrolovať pracovný čas vodiča prostredníctvom tachografu aj u dodávkových vozidiel nad 2,5 t v medzinárodnej doprave.

V prípade pracovného času vodičov sa v tachografoch zaznamenáva a kontroluje čas jazdy, prestávky, práce a pracovnej pohotovosti. Ide o kľúčové záznamy k tomu, aby bola doprava v Európe transparentná a bezpečná pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Zavedením inteligentných tachografov verzie 1 od 15. júna 2019 s funkciou satelitnej GNSS lokalizácie a vzdialenej DSRC komunikácie sa vytvorili základné podmienky k tomu, aby tachografy z dôvodu transparentnosti slúžili aj na kontrolu kabotážnej prepravy.

Legislatívnymi zmenami s účinnosťou od 2. februára 2022 v rámci Európskeho projektu balíčka mobility od 21. augusta 2023 do 21. augusta 2025 sa zavadzajú inteligentné tachografy verzie 2 v EÚ pre nákladné vozidlá a autobusy v medzinárodnej preprave tovaru a osôbs automatickým záznamom prekročenia hraničných prechodov, so záznamom dátumu, času a miesta nakládky a vykládky tovaru, zo záznamom nástupu a výstupu osôb.

Výhodou inteligentných tachografov verzie 2 je poskytovať informácie prostredníctvom DSRC rozhrania, informácie o pokuse narušenia bezpečnosti systému, informácie o čase jazdy a o zaťažení náprav, ako aj na účely výberu mýta.

Systém v takomto rozsahu si vyžaduje kontrolu v dvoch úrovniach. Do prvej úrovne je možné zahrnúť pravidelnú prevádzkovú kontrolu funkčnosti a presnosti záznamov, ktoré sú definované nariadením európskej komisie v intervale dvoch rokov a spĺňajú kvalifikačné, technické a personálne požiadavky. Do druhej úrovne je možné zahrnúť kontroly tachografov a ich záznamov policajným zborom na pozemných komunikáciách a inšpektorátom práce v dopravných podnikoch.

Tachografy v Slovenskej republike sú zaradené do zoznamu určených meradiel a v plnej miere sa na nich vzťahuje zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich overovanie vykonávajú autorizované osoby, ktoré musia spĺňať autorizačné požiadavky zabezpečujúce poskytovanie služby overovania na základe  pravidla nestrannosti, nezaujatosti a objektivity a zároveň sú zárukou jednotnosti a správnosti merania.

Autorizované osoby na výkon overovania tachografov:

 • TachTest, s.r.o.
 • SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o.
 • OVERTACH, s.r.o.
 • TACHO, s.r.o.
 • DKC servis, s.r.o.
 • CAIS KOŠICE s.r.o.
 • CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o.
 • Scania Slovakia s.r.o.
 • OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o.
 • Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov
 • Miroslav PREKOP – Autodielňa
 • M. K. Prim s.r.o.
 • Tempus – Trans s.r.o.
 • TACHOGRAFY s. r. o.
 • Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.
 • Tachoservis, s.r.o.
 • Spol AM, s.r.o.
 • Tibor Holčík AUTOKLINIKA
 • Element plus, s. r. o.
 • D.I.L.A.N. Servis, s. r. o.
 • FERIS s.r.o.
 • AUTOS Žilina, s.r.o.
 • Volvo Group Slovakia, s.r.o.
 • AUTOSLUŽBY NITRA, s. r. o.
 • JEMNÁ MECHANIKA s.r.o.
 • T.H. spol. s r.o.
 • Bara & Bara s.r.o.
 • INobis, s.r.o.
 • VAMM – ZM, s.r.o.
 • HUDOS Service s.r.o.
 • CHECKERS SLOVAKIA s. r. o.
 • Mototach s.r.o.