Pojem „spoločensky zodpovedné podnikane“ alebo „spoločenská zodpovednosť“ organizácií, známe aj pod skratkou CSR (Corporate Social Responsibility), sa stali súčasťou takmer všetkých väčších firiem, organizácii a inštitúcií aj na Slovensku. Avšak ešte stále je málo počuť o týchto aktivitách vo verejnej správe, či už sú to miestne a regionálne inštitúcie alebo úrady s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré taktiež významnou mierou ovplyvňujú svoje okolie. Aj v týchto organizáciách platí, že všetko čo urobia má dopad na ekonomiku, životné prostredie, či sociálny život v spoločnosti. Je na manažéroch a zamestnancoch organizácie ako sa k tejto problematike spoločenskej zodpovednosti postavia.

Na túto tému sme sa porozprávali s predsedníčkou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Katarínou Surmíkovou Tatranskou.

Pani predsedníčka, spoločenská zodpovednosť je predovšetkým o ľuďoch, ich aktivitách a prijímaní zodpovednosti za svoje konanie. Ako Vy osobne vnímate problematiku spoločenskej zodpovednosti organizácií?

Každý človek má väčší či menší vplyv na svoje okolie, spoločnosť, zdravie a životné prostredie. Prostredníctvom prihlásenia sa k zodpovedným rozhodnutiam sa môžeme „všetci“ spolupodieľať na globálnych výzvach, a tým vytvárať hodnoty k budovaniu súdržnejšej spoločnosti. Princípy spoločenskej zodpovednosti sa postupne pretavujú aj do smerníc či zákonov. Je potrebné v tomto trende pokračovať. Dôležité je tému spoločenskej zodpovednosti dostať aj do koncepcií a plánov organizácií ako ich pevnú súčasť postoja k ekonomike, životnému prostrediu a pôsobeniu v spoločnosti.

Prišli ste do ÚNMS SR zo súkromného sektora, kde je problematika spoločenskej zodpovednosti viac známa a aj akceptovaná v rámci core businessu. Patrí podľa Vás spoločenská zodpovednosť aj do verejnej správy?

Určite áno, ako som už povedala spoločenská zodpovednosť sa postupne integruje aj do európskych smerníc a harmonizuje sa do našej legislatívy. Ako príklad môžem uviesť aktuálnu smernicu o zjednotení nabíjacích zdrojov pre elektrozariadenia, akými sú napríklad mobilné telefóny. Tie sa plánujú v budúcnosti predávať bez nabíjačiek. Ak už jednu doma máte, nebude potrebné kupovať druhú, zabránime tak nadmernej tvorbe elektro-odpadu. Ide o malý krok k zodpovednému správaniu každého z nás.

K tomu, aby organizácie verejnej správy zakomponovali spoločenskú zodpovednosť do svojho fungovania, je dôležitá najmä spoločenská diskusia, následné uvedomenie si potreby venovať sa tejto téme a predovšetkým aktívne vykonávanie toho, čo chceme zmeniť.

V tomto je esenciálna účasť vedenia organizácie. Práve títo lídri majú jasnú víziu fungovania a podľa zamerania svojej činnosti vedia definovať priestor pre spoločenskú zodpovednosť. Verejná správa by mala byť v spoločenskej zodpovednosti príkladom pre ostatných.

Vašu odpoveď potvrdzuje aj fakt, že ÚNMS SR sa v poslednom období snaží v rámci možností vyvíjať aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Môžete nám povedať, ako máte túto oblasť v úrade podchytenú?

Téma spoločenskej zodpovednosti je v našom úrade veľmi živá. Využívame nástroj manažérstva kvality - model CAF, ktorý nám umožňuje aktívne zapájať kolegov z celého úradu a inšpirovať ich k činu. Hlásime sa k spoločenskej zodpovednosti vo všetkých troch jej pilieroch, tzn. v ekonomickom, environmentálnom a sociálnom. Máme dokonca prijatú koncepciu spoločenskej zodpovednosti a vypracovaný celoročný plán aktivít na jej plnenie. Postupne sa snažíme v úrade znižovať spotrebu kancelárskeho materiálu, energií, ako aj vytvárať zamestnancom príjemné a bezpečné pracovné prostredie. Naši zamestnanci sa aktívne podieľajú na úprave a skrášľovaní interných aj externých priestorov starostlivosťou o zeleň a kvety. Ďalší sa zapájajú do rôznych charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít. Ako príklad môžem spomenúť projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, kde sa k výzve tímu kvality a projektového riadenia pridali aj zamestnanci z iných odborov a pripravili darčeky pre seniorov. Teší ma, že aj ich zásluhou budú mať naši seniori v domovoch dôchodcov na Slovensku veselšie Vianoce. V súčasnosti uvažujeme nad novými aktivitami, ktoré by sme podporili v roku 2022.

A čo ostatné organizácie? Určite sa snažíte ísť príkladom v tejto oblasti. ÚNMS SR je navyše koordinátorom štátnej politiky kvality, v rámci ktorej sú kvalita a spoločenská zodpovednosť veľmi úzko prepojené. Aké kroky a aktivity úrad realizuje, aby sme na Slovensku mali ešte viac spoločensky zodpovedných organizácií, či už v súkromnom alebo verejnom sektore­?

Problematika a otázky spojené so spoločenskou zodpovednosťou sú riešené aj na odbornej úrovni prostredníctvom tímu kvality a projektového riadenia. Máme vytvorenú aj pracovnú skupinu z odborníkov. Jej členovia sa spoločenskej zodpovednosti venujú profesijne a svojimi príspevkami a námetmi sa snažia, aby sa zvýšilo povedomie o tejto téme aj vo verejnej správe. Získavame a vymieňame si dobrú prax v tejto oblasti s inými organizáciami, publikujeme príspevky a spracovali sme aj odbornú štúdiu Spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe. Tá sa okrem iného venuje tomu, ako začať s uchopením spoločenskej zodpovednosti v organizácii. Záujemcovia, ktorí sa chcú inšpirovať ju nájdu na našej webovej stránke alebo v tejto oblasti môžu kontaktovať aj tím kvality a projektového riadenia. Smerom do vnútra využívame vlastný potenciál nápadov. Zaviedli sme mailovú adresu „zlepšováky“, kde ktorýkoľvek zamestnanec môže poslať svoj návrh na zlepšenie. Dobré nápady sa postupne realizujú a tiež sú súčasťou nášho zodpovedného správania.

Pani predsedníčka, čo by ste na záver odkázali tým, ktorí sa ešte len rozhodujú či sa vydať cestou budovania spoločensky zodpovednej organizácie?

Už z názvu spoločenskej zodpovednosti je zrejmé, že ide o zodpovednosť medzi nami, rešpektovanie princípov spolupatričnosti a dobrých rozhodnutí. Ľudia nemôžu ostať ľahostajní a sebeckí. To by nás dobehlo. Realizácia cieľov v oblasti spoločenskej zodpovednosti nás „všetkých“ zaväzuje a pripomína nám, že pri všetkom, čo robíme, musíme myslieť nielen na aktuálny prínos, ale aj budúce následky. Byť zodpovedný ako jednotlivec, organizácia, spoločnosť sa určite vypláca.