Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac apríl
Aktualita

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac apríl

Publikované 25.05.2021

  APRÍL 2021


Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v štyroch partnerských organizáciách, ako aj v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V jedenástich partnerských organizáciách vrátane ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V mesiaci apríl boli v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Leviciach (ďalej len „RÚVZ LV“) spracované a skontrolované výsledky z 1. a 2. interného auditu v roku 2021. Prebiehalo spracovávanie údajov o merateľných indikátoroch procesov za rok 2020 za celý úrad v rámci Výročnej správy 2020 RÚVZ v Leviciach. Systematicky sa uskutočňovalo monitorovanie legislatívnych zmien súvisiacich s potrebou aktualizovať dokumenty systému manažérstva kvality. Vykonal sa 3. a 4. interný audit a boli vypracované správy z auditov.

V Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) v mesiaci apríl pravidelne prebiehala osobná a telefonická komunikácia manažéra kvality s administrátorom projektu a členmi implementačného tímu. Bola pripomienkovaná karta procesu "Legislatíva". Dňa 29.04.2021 sa zrealizoval interný audit na odbore projektov. Taktiež bola sfinalizovaná Správa na preskúmanie manažmentom za rok 2020.

V apríli v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) prebiehala komunikácia o možnosti implementácie softvéru pre manažovanie interných auditov podľa ISO 9001. Priebežne sa vyhodnocovali dotazníky monitoringu spokojnosti klientov a zainteresovaných strán za jednotlivé organizačné útvary ÚPSVR. Koordinovali sa prípravy interných auditov na základe ročného programu interných auditov podľa ISO 9001 pre rok 2021. Analyzovali sa možnosti elektronizácie a manažovania zdokumentovaných informácií pre ISO 9001. Uskutočnilo sa online pracovné stretnutie a bolo zamerané na analýzu možností zlepšenia systému manažérstva kvality implementáciou vhodného softvéru na manažovanie a elektronizáciu zdokumentovaných informácií ISO 9001.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci apríl pokračovala implementácie modelu CAF v druhej fáze v troch partnerských organizáciách a to v Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) a taktiež v ÚNMS SR.

V MŠVVŠ SR skončilo pripomienkovanie Samohodnotiacej správy. Pripomienky členov CAF tímu sa premietli do správy. MŠVVŠ SR teraz čaká Konsenzus mítingu. Prebiehala pravidelná komunikácia medzi metodikom a školiteľom, telefonicky aj elektronicky. Uskutočnilo sa aj stretnutie metodika so školiteľom, predmetom stretnutia bolo zhodnotenie stavu prác na Samohodnotiacej správe, ktorá je takmer hotová.

V mesiaci apríl sa v MK SR pracovalo na dokončení samohodnotiacej správy. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie, ktorého predmetom bola kontrola plnenia harmonogramu implementácie modelu CAF. Dňa 22.04.2021 sa uskutočnil Konsenzus meeting, výsledkom je bodové hodnotenie premietnuté v bodovacej tabuľke. Pokračuje pripomienkovanie samohodnotiacej správy.

V mesiaci apríl v ŠVPS SR naďalej pokračovala práca na samohodnotiacej správe, ako aj rozpracovanie pridelených kritérií a subkritérií. Uskutočnilo sa doplnenie v subkritériu 3.2 (vytvorenie individuálnych plánov rozvoja kompetentnosti zamestnancov, osobné hodnotenia, inovatívne formy vzdelávania), subkritériu 6.1 (schopnosti a inovácie), subkritériu 7.2 (meraniach výkonnosti – ukazovatele týkajúce sa udržateľnosti zamestnancov), doplnenie v kritériu 8 (podpora medzinárodných rozvojových projektov) a kritériu 9 (doplnenie výstupov, zlepšovacie aktivity).

V mesiaci apríl sa v Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) uskutočnilo školenie o ESV online formou v dňoch 19. - 20.4.2021. Ďalej sa pracovalo na tvorbe podkladoch k jednotlivým námetom na zlepšenie, ktoré vyplývajú z Akčného plánu zlepšovania (APZ). Členovia CAF tímu sa rozdelili do jednotlivých skupín, v ktorých spoločne pracovali na aplikovaní námetov na zlepšovanie. Po školení sa ďalej interne diskutovalo s CAF tímom o možnostiach prípravy a aplikácii vybraných námetov na zlepšenie. Taktiež bola zahájená príprava podkladov k hodnoteniu Externej spätnej väzby modelu CAF.

V monitorovanom období sa v Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) uskutočnili dve stretnutia s cieľom schváliť v CAF tíme finálnu verziu Akčného plánu vzdelávania (APZ) a dať ju na schválenie, na podpis generálnemu tajomníkovi služobného úradu MZ SR. Dňa 19.04.2021 sa konala osobná konzultácia metodika a školiteľa k finálnej verzii Akčného plánu vzdelávania (APZ) v sídle MZ SR. Dňa 23.04.2021 sa uskutočnilo stretnutie aj s členmi CAF tímu s cieľom predstaviť im finálnu verzii APZ. Následne APZ bude predložený na schválenie na podpis generálnemu tajomníkovi služobného úradu MZ SR.

V priebehu mesiaca apríl v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) prebiehala intenzívna komunikácia s vlastníkmi vybraných kritérií Akčného plánu zlepšovania. Jednotliví členovia CAF tímu posielali svoje návrhy na doplnenie Opisu implementácie. S členmi CAF tímu a metodičkou modelu CAF prebehla online komunikácia za účasti garanta, kde prezentovali doteraz spracovaný prehľad všetkých existujúcich partnerstiev a zároveň naplánovali ďalšie kroky na mesiac máj. S členmi CAF tímu sa ďalej pripravil scenár webináru a následne ho v spolupráci s komunikačným oddelením predpripravili na vysielanie pre všetkých zamestnancov MŽP SR. Metodička modelu CAF spracovala a zabezpečila odoslanie Prihlášky na Externú spätnú väzbu modelu CAF.

V priebehu mesiaca apríl v Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) bola zabezpečená finalizácia Akčného plánu zlepšovania (APZ) metodikom implementácie projektu v spolupráci s garantom a s členmi CAF tímu. Dňa 28. apríla 2021 bol APZ schválený štatutárom organizácie.

V Národnom bezpečnostnom úrade (ďalej len „NBÚ“) boli dokumenty Predstavenie organizácie, Opis implementácie modelu CAF a Bodové hodnotenie po zapracovaní pripomienok samostatných útvarov 16.04.2021 postúpené na schválenie riaditeľovi NBÚ. Kompletné podklady k Externej spätnej väzby modelu CAF boli doručené na ÚNMS SR 27.04.2021. Zároveň sa začali s ÚNMS SR rokovania o termíne vykonania Externej spätnej väzby modelu CAF. CAF tím sa naďalej podieľa na realizácii aktivít z Plánu rozvoja NBÚ a Akčného plánu zlepšovania, pričom v sledovanom období bol dôraz kladený na zapojenie pracovníkov NBÚ do rozvojových aktivít a ich povedomie o poslaní a vízii organizácie (meranie vnímania formou elektronického prieskumu). V ďalšom období (26.5.2021) prebehne na NBÚ hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF.

V mesiaci apríl boli v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) vymenovaní členovia CAF tímu. Uskutočnili sa Školenie CAF tímu o modeli CAF a samohodnotení (27. 04. 2021) a Školenie garanta o modeli CAF (28.04.2021). Bol vypracovaný a schválený komunikačný plán a plán vzdelávania. Konzultácie medzi metodikom a školiteľom prebiehali na pravidelnej báze.

Dňa 21.4.2021 sa v Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „SIŽP SR“) uskutočnilo online Školenie manažmentu o modeli CAF. V rámci prípravnej fázy boli vybraní a vymenovaní členovia CAF tímu. Po vyškolení manažmentu o modeli CAF sa pripravuje aj školenie CAF tímu. Na webovej stránke SIŽP bola zdielaná informácia o zapojení sa SIŽP do projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy prostredníctvom implementácie modelu CAF.