Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. STN 73 4301 Bytové budovy
Obsah
Aktualita

STN 73 4301 Bytové budovy

Publikované 01.02.2021

Na základe podnetu Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (ďalej len „FAaD STU“) v Bratislave na revíziu STN 73 4301 Budovy na bývanie zabezpečil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) spracovanie  STN 73 4301 Bytové budovy, ktorá je prijatá do sústavy STN s platnosťou od 1. 2. 2021.

Odborníci združení v projektovej komisii, ktorú ÚNMS SR zriadil na vypracovanie STN, ako aj technická verejnosť počas verejného prerokovania aktívne pripomienkovali návrh STN spracovaný kolektívom expertov pod vedením doc. Ing. arch. Andrei Bacovej, PhD., vedúcej Ústavu architektúry obytných budov FAaD STU.

Konečný návrh STN bol v projektovej komisii prijatý konsenzom. Oproti predošlému vydaniu STN sa zmenil názov a upravil predmet. Doplnili a aktualizovali sa požiadavky na navrhovanie bytových budov, podrobnejšie sa špecifikovalo členenie bytových a rodinných domov, ich definície, doplnili sa požiadavky a odporúčania na priestory, ktoré prináležia k bytovým domom. Upravili sa kritériá na preslnenie bytov a doplnili požiadavky na bezbariérové užívanie bytových budov, doplnila a aktualizovala sa obrázková časť normy.

Veríme, že technická verejnosť privíta revidovanú pôvodnú STN, ktorá je základnou pomôckou pre prácu projektantov. STN 73 4301 môže pomôcť aj budúcim investorom a majiteľom bytov, ktorí na jej základe lepšie definujú svoje požiadavky počas procesu projektovej prípravy.