Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. COVID-19 Aktuálne informácie
  4. AKTUALIZÁCIA - Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19
Obsah
Aktualita

AKTUALIZÁCIA - Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

Publikované 01.12.2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o metrológii“) vydáva toto usmernenie v súlade s ustanovením § 4 písm. f) zákona o metrológii, podľa ktorého úrad usmerňuje činnosť v oblasti metrológie.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 587 zo dňa 30.09.2020 vyhlásila od 01.10.2020 núdzový stav na území Slovenskej republiky podľa čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa  z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 718 zo dňa 11.11.2020  zmenila čas trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 zo dňa 30.09.2020 na obdobie 90 dní od 01.10.2020.

Úrad v súvislosti s odsekom 2 a odsekom 3 a v nadväznosti na Usmernenie č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020 prijíma nasledovné opatrenie v činnostiach z oblasti metrológie:

Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia od 01.12.2020 do 31.12.2020, bez overenia do 31.01.2021, pričom používateľ určeného meradla je povinný v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podať Slovenskému metrologickému ústavu, Slovenskej legálnej metrológii, n. o. alebo autorizovanej osobe (ďalej len „vykonávateľ overenia“) v lehotách určených zákonom o metrológii písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia. Vykonávateľ overenia vykoná overenie určeného meradla, ak boli splnené ustanovenia zákona o metrológii a vyššie uvedené opatrenie najneskôr do 31.01.2021 alebo podľa ustanovení § 27 zákona o metrológii. Čas platnosti následného overenia určeného meradla sa bude počítať od dátumu skončenia platnosti overenia určeného meradla.

Úrad zároveň odporúča, aby osoby dotknuté zákonom o metrológii pravidelne sledovali informácie na webovom sídle úradu www.unms.sk, z dôvodu aktualizácie opatrení podľa odseku 4.

Príklad určenia času platnosti overenia určeného meradla v zmysle Usmernenia č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020 a Usmernenia č. UNMS/04337/2020-900/015412/2020 zo dňa 30.11.2020 nájdete tu.