Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac august
Obsah
Aktualita

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac august

Publikované 28.09.2020

  August 2020

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) v štyroch partnerských organizáciách bola ukončená úspešnou certifikáciou systému manažérstva kvality a získaním certifikátu. V piatich partnerských organizáciách prebieha implementácia modelu CAF a ďalšie štyri organizácie začali s implementáciou v septembri 2020. Dve partnerské organizácie získali Titul efektívny používateľ modelu CAF. Taktiež v dvoch partnerských organizáciách pokračuje implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality. V rámci implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „ISO 37001“) prebehli úspešné certifikácie systému v troch partnerských organizáciách.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V Slovenskom metrologickom inšpektoráte sa v priebehu mesiaca august vykonalo niekoľko interných auditov jednotlivých procesov, ako sú napríklad riadenie dokumentácie, registratúrny poriadok a metrológia. V súvislosti s tým sa vypracovala aj potrebná dokumentácia potrebná pre výkon interných auditov. Konzultačná spoločnosť CEMS s.r.o. v spolupráci s manažérom kvality vypracovali záverečnú správu z implementácie pre účely konzultačnej spoločnosti v súvislosti s jej úspešným ukončením.

V Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Levice naďalej prebieha sumarizácia polročných výkonov, ktoré boli naplánované v zmysle požiadaviek Organizačného poriadku. Výstupy sa stanú súčasťou Správy z preskúmania manažmentom. Uskutočnila sa revízia a doplnenie internej dokumentácie a prebehol monitoring legislatívnych zmien súvisiacich s potrebou aktualizovať dokumenty systému manažmentu kvality.

V priebehu mesiaca august v Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) manažér kvality a členovia implementačného tímu pokračovali v činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality. V rámci transformácie úradu na ministerstvo sú priebežne vypracovávané, pripomienkované a schvaľované viaceré interné riadiace akty a súčasne sa pripravujú návrhy zmien v organizačnej štruktúre. V rámci projektu sa riešia dodatočne identifikované nedostatky v odovzdanej dokumentácii prijímateľovi projektu.

V Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) pravidelne prebiehali osobné, ako aj telefonické konzultácie manažéra kvality s konzultantom a implementačným tímom, ktorých témou bola aktualizácia Mapy procesov ÚVO a taktiež konzultácie k všeobecným ukazovateľom výkonnosti procesov. Uskutočnil sa brainstorming členov implementačného tímu, kde sa preberali návrhy ukazovateľov výkonnosti v kartách procesov.

V mesiaci august v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny prebehlo vyhodnotenie interných auditov. Uskutočnila sa analýza a pripomienkovanie navrhnutej internej smernice zameranej na metodiku monitoringu spokojnosti klientov a zainteresovaných strán. Dňa 21. augusta 2020 sa realizovala prvá etapa certifikačného auditu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 certifikačným orgánom ELBACERT, a.s. Vypracovali a doplnili sa zdokumentované informácie na základe záverov z 1. etapy certifikačného auditu.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

V MIRRI SR v mesiaci august prebiehala príprava podkladov pre vedenie úradu. Sumarizovali sa činnosti potrebné k implementácii systému manažérstva kvality. Vypracovali a schválili sa základné interné riadiace akty. Taktiež sa pripravujú návrhy zmien v organizačnej štruktúre a následné ich zapracovanie v internej dokumentácii.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci august sa Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) zameral na pokračovanie implementácie opatrení z Akčného plánu zlepšovania (ďalej len „APZ“) a na aktivity zabezpečujúce udržateľnosť výsledkov projektu a s tým spojenú udržateľnosť realizácie systematického a kontinuálneho zlepšovania ÚV SR podľa modelu CAF. V rámci opatrení APZ prebiehala sumarizácia zozbieraných informácií pre tvorbu podkladov k implementácii opatrení, ako aj príprava prezentácií priebežných a čiastkových dosiahnutých výsledkov.

Titul Efektívny užívateľ modelu CAF bol Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) udelený 4. augusta 2020. Oficiálne odovzdávanie titulu zástupcami ÚNMS SR vedeniu ÚPV SR sa konalo 20. augusta 2020. ÚPV SR informovalo verejnosť o získaní titulu na webovom sídle úradu, facebooku, instagrame, v newsletteri a taktiež pripravil článok do časopisu Duševné vlastníctvo. ÚPV SR získaním titulu prijal záväzok, že bude implementovať všetky aktivity z APZ a bude realizovať všetky realizačné programy. CAF tím naďalej pracuje na realizácii opatrení z APZ a pokračuje v procese zlepšovania. Na konci mesiaca august boli v ÚPV SR vykonané kroky zamerané na nastavenie ďalších krokov k udržateľnosti projektu.

V Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) mali členovia CAF tímu v prvom rade za úlohu oboznámenie sa s finálnou verziou samohodnotiacej správy modelu CAF. Zároveň začali pracovať na príprave prezentácie spracovaných kritérií samohodnotiacej správy a prebehla sumarizácia dôkazov k samohodnotiacej správe, ktoré budú potrebné na posúdenie na mieste, ktoré je plánované v mesiaci september.

V Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) na užšom stretnutí medzi metodikom a externým konzultantom bola prerokovaná ďalšia verzia Samohodnotiacej správy MZ SR, ktorú vypracovali vlastníci kritérií po jej opätovnom zaslaní na dopracovanie. Bol vytvorený sumárny dokument, v ktorom boli uložené doposiaľ vypracované časti, ktoré boli následne pripomienkované tak, aby pripomienky prispeli k dôkladnejšiemu spracovaniu kritérií v súlade aktuálnym stavom činnosti na MZ SR. V dňoch 26. - 27. augusta 2020 sa uskutočnil online konsenzus meeting, kde MZ SR využil aplikáciu TEAMS.

Dňa 14. augusta 2020 bolo v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) uskutočnené pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo vytvoriť priestor členom CAF tímu na kladenie otázok ohľadom externého posúdenia na mieste, taktiež vyjasnenie si oblastí ohľadom harmonogramu a organizačného zabezpečenia celého priebehu posúdenia na mieste. Externé posúdenie na mieste sa následne uskutočnilo dňa 18. augusta 2020. Dňa 25. augusta 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účelom prípravy APZ.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) v mesiaci august pokračovalo v zhromažďovaní individuálnych hodnotení od jednotlivých členov CAF tímu, v príprave podkladov na konsenzus míting a príprave konsolidovanej verzie slovného hodnotenia.

V Národnom bezpečnostnom úrade (ďalej len „NBÚ“) boli realizované aktivity súvisiace so zberom a sumarizáciou námetov do APZ. Bol vytvorený zásobník námetov na zlepšovanie od zamestnancov NBÚ. Dňa 13. augusta 2020 bola NBÚ doručená Spätná správa z posúdenia na mieste, ktorej odporúčania a oblasti na zlepšenie budú taktiež jedným zo vstupov do APZ.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

V mesiaci august Ministerstvo financií Slovenskej republiky finalizovalo samohodnotiacu správu. Prebehla aj kontrola anglického prekladu samohodnotiacej správy a následné odoslanie do EFQM (Brusel). Taktiež sa uskutočnil zber dôkazov a ich príprava na hodnotenie. Dňa 30. augusta 2020 sa uskutočnilo školenie vedenia MFSR súvisiace s prípravou na posúdenie.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

V MV SR sa 28. augusta 2020 uskutočnilo pracovné stretnutie metodika spolu so špecializovaným odborným poradcom, ktoré bolo zamerané opätovne na očakávaný prejav kultúry kvality (ďalej len „OPKK“). Komunikácia so školiteľom prebiehala aj telefonickou a e-mailovou formou. Školiteľ pripravil predbežný program workshopu zameraný na realizáciu vybraných úloh akčného plánu zlepšovania kultúry kvality, ktorý sa uskutoční v nasledujúcom období.

V mesiaci august bol v MO SR spracovaný Akčný plán zlepšovania kultúry kvality. Na vytvorenej platforme bola kreovaná idea realizácie workshopu pre stredný až vrcholový manažment organizácie.