Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. COVID-19 Aktuálne informácie
  4. Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19
Obsah
Aktualita

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

Publikované 17.03.2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) vydáva toto usmernenie v zmysle ustanovia § 4 písm. f) zákona o metrológii na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 od 06:00 h.

ÚNMS SR prijal s účinnosťou od 16.03.2020 nasledovné opatrenia v činnostiach z oblasti metrológie:

  1. Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia v čase od 16.03.2020 do 16.04.2020, bez overenia najneskôr do 15.05.2020, pričom používateľ určeného meradla je povinný v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podať Slovenskému metrologickému ústavu, Slovenskej legálnej metrológii alebo autorizovanej osobe (ďalej len „vykonávateľ overenia“), v lehotách určených zákonom o metrológii, elektronicky písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia. Vykonávateľ overenia vykoná overenie určeného meradla, ak boli splnené ustanovenia zákona o metrológii a vyššie uvedené opatrenie najneskôr do 15.05.2020 alebo podľa ustanovení § 27 zákona o metrológii. Následne po vykonaní následného overenia určeného meradla bude dátum skončenia platnosti následného overenia určeného meradla stanovený na základe dátumu skutočného uplynutého času platnosti overenia určeného meradla a nie na základe dátumu vykonania následného overenia.

  2. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 sa nebudú vykonávať kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa podľa § 34 zákona o metrológii (ďalej len „kontrola autorizačných požiadaviek“), ktoré môžu byť súčasťou správneho konania vo veci autorizácie na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania (ďalej len „autorizácia“). V  správnych konaniach vo veci autorizácie, kedy sa vykonáva kontrola autorizačných požiadaviek, sa v tomto období predlžuje doba vybavenia žiadosti vo veci autorizácie o 30 dní nad rámec lehôt, ktoré ustanovuje zákon o metrológii a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

  3. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 sa nebudú vykonávať kontroly splnenia registračných požiadaviek na mieste u prihlasovateľa podľa § 45 zákona o metrológii (ďalej len „kontrola registračných požiadaviek“), ktoré môžu byť súčasťou správneho konania vo veci registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označeného spotrebiteľského balenia (ďalej len „registrácia“). V  správnych konaniach vo veci registrácie, kedy sa vykonáva kontrola registračných požiadaviek, sa v tomto období predlžuje doba vybavenia žiadosti vo veci registrácie o 30 dní nad rámec lehôt, ktoré ustanovuje zákon o metrológii a správny poriadok.

  4. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 Slovenský metrologický ústav nebude vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii. Dokladom podľa § 29 zákona o metrológii, ktorým končí platnosť do 16.04.2020 sa platnosť predlžuje do 02.05.2020.
ÚNMS SR zároveň odporúča, aby osoby dotknuté zákonom o metrológii pravidelne sledovali informácie na webovom sídle úradu www.unms.sk, nakoľko vyššie uvedené lehoty, ako aj obmedzenia sa môžu meniť.