English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Slovenská národná akreditačná služba

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) je verejnoprávnou inštitúciou zriadenou zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SNAS je súčasne akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. Je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR. ÚNMS SR vykonáva monitorovanie plnenia požiadaviek nariadenia a zákona SNAS-om. Viac informácií
 
Slovenská národná akreditačná služba