English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Registrácia

Problematiku registrácie v oblasti metrológie upravuje § 42 až § 51 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o metrológii“). Registrácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe (ďalej len „prihlasovateľ“), ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určeného meradla alebo balenie alebo dovoz označeného spotrebiteľského balenia. Registrovaný môže byť prihlasovateľ, ktorý má na činnosť, ktorá je predmetom registrácie vytvorené organizačné, technické a priestorové podmienky, preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel, má vytvorený a dokumentovaný systém práce zabezpečujúci trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní predmetnej činnosti a uhradil náklady kontroly splnenia registračných požiadaviek. Ďalšou požiadavkou je, aby prihlasovateľ mal zástupcu alebo bol sám zástupcom zodpovedným za činnosť, ktorá je predmetom registrácie, pričom tento zástupca musí mať spôsobilosť v oblasti metrológie s dokladom preukazujúcim túto skutočnosť vydaným Slovenským metrologickým ústavom. Takto spôsobilá osoba môže byť zástupcom registrovanej osoby najviac pre jednu registrovanú osobu. Podmienkou registrácie je zároveň aj požiadavka, aby prihlasovateľ nemal vydané platné rozhodnutie o autorizácii podľa § 35 zákona o metrológii.

Registráciu udeľuje ÚNMS SR na základe písomnej prihlášky prihlasovateľa v štátnom jazyku a na základe preverenia splnenia podmienok registrácie podľa § 45 zákona o metrológii. Zásady postupu pri registrácii stanovuje metodický postup MP 53:2019. Súčasťou preverovania je posúdenie predpokladov prihlasovateľa na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie a kontrola u prihlasovateľa o registráciu. Posúdenie predpokladov a kontrolu u prihlasovateľa vykonáva na základe poverenia Slovenský metrologický ústav, alebo Slovenská legálna metrológia, n. o. na náklady prihlasovateľa.

Prihlasovateľ môže začať vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom registrácie až po doručení rozhodnutia o registrácii a nadobudnutí jeho právoplatnosti. ÚNMS SR rozhodne o registrácii v lehote do 60 dní od doručenia prihlášky na registráciu.

Rozhodnutie o registrácii je platné na neurčitý čas.

Zoznam registrovaných osôb vo formáte .pdf Stiahnuť (PDF, 706,9 kB)  
Oznámenie o vydaných rozhodnutiach o pozastavení registrácie vo formáte .pdf Stiahnuť (PDF, 193,8 kB)  
Metodický postup č. 53 – Metodický postup o registrácii na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení Stiahnuť (PDF, 1,4 MB)          
Prihláška na registráciu   Stiahnuť (DOCX, 62,8 kB) Stiahnuť (ODT, 49,9 kB)
Žiadosť o zmenu v registrácii Stiahnuť (DOCX, 56,8 kB) Stiahnuť (ODT, 42,8 kB)
Žiadosť o pozastavenie registrácie Stiahnuť (DOCX, 55,9 kB) Stiahnuť (ODT, 42,4 kB)
Žiadosť o zrušenie registrácie Stiahnuť (DOCX, 55,5 kB) Stiahnuť (ODT, 41,5 kB)

AKTUÁLNE INFORMÁCIE SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU:

Správne poplatky sa od 1. marca 2016 uhrádzajú prostredníctvom platobného systému E-KOLOK(http://www.e-kolky.sk/).

Platba správneho poplatku k žiadosti o autorizáciu alebo registráciu sa realizuje jedným z nasledovných spôsobov:
  • žiadateľ vopred zaplatí správny poplatok mimo ÚNMS SR a potvrdenie o úhrade doručí spolu so žiadosťou na ÚNMS SR, referent zaeviduje žiadosť a úhradu správneho poplatku zaeviduje do Modulu správy poplatkov a pokračuje v správnom konaní vo veci žiadosti,
  • žiadateľ podá žiadosť na ÚNMS SR, referent formálne posúdi žiadosť a zaeviduje ju do Modulu správy poplatkov, priradí jej prislúchajúci správny poplatok a vystaví platobný predpis s lehotou splatnosti, ktorý doručí žiadateľovi. Správne konanie vo veci žiadosti sa začína až po zaplatení správneho poplatku žiadateľom.

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 9. 2020