English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac máj

24. jún 2020
  MÁJ 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Aj v mesiaci máj na Slovensku pokračovala mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej r...

Spustenie poslednej etapy implementácie modelu CAF v rámci národného projektu

22. jún 2020
  V dňoch 16. – 17. júna 2020 sa na pôde Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) konali úvodné stretnutia odboru kvality a projektového riadenia so zástupcami partnerskýc...

CAF centrum – aktivity prvého polroka 2020

18. jún 2020
      Prvá polovica roka 2020 sa niesla v znamení hrozby pandémie šíriaceho sa koronavírusu a opatrenia prijaté na zastavenie jej šírenia sa dotkli aj CAF centra. Z naplánovaných vzdelávacích aktivít sa podarilo z...

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac máj

11. jún 2020
V mesiaci máj boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) prijaté dva nové interné riadiace akty, a to Smernica o riadení nezhôd systému manažérstva proti korupcii (ďalej len „SMPK“) ...

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

3. jún 2020
Efektívne a kvalitne fungujúca verejná správa je v časoch, keď je naša ekonomika opäť ťažko skúšaná, jednou z ciest k naštartovaniu konkurencieschopnosti nášho hospodárstva. Tie organizácie verejnej správy, ktoré sú otvorené zmenám, inováciám a...

«  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »