English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Posudzovanie zhody

 1. Posudzovanie zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok postupmi uvedenými v odseku 3.
 2. Zhoda sa považuje za preukázanú, ak určený výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú.
 3. Postupy posudzovania zhody sú
  • posúdenie zhody výrobcom alebo dovozcom,
  • posúdenie zhody vzorky typu (prototypu) výrobku autorizovanou osobou a vydanie certifikátu autorizovanou osobou (certifikácia typu výrobku),
  • posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku,
  • posúdenie systému kvality výroby alebo jeho zložiek v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie inšpekcie nad jeho riadnym fungovaním,
  • posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrobku v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie inšpekcie nad jeho riadnym fungovaním,
  • overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku alebo s ustanovenými požiadavkami, ktoré vykonáva výrobca alebo dovozca alebo autorizovaná osoba na každom výrobku alebo na štatisticky vybratej vzorke,
  • overovanie zhody každého výrobku s technickými požiadavkami autorizovanou osobou,
  • inšpekcia riadneho fungovania systému manažérstva kvality v podniku autorizovanou osobou a v prípade potreby overenie zhody výrobku s požiadavkami technických predpisov v etape návrhu výrobku,
  • iné postupy posudzovania zhody, ak je to nevyhnutné na prevzatie obsahu technického predpisu vydaného orgánmi Európskeho Spoločenstva.
 4. Pri posudzovaní zhody sa môže použiť certifikát alebo závery a výsledky inšpekcie.
 5. Náklady spojené s posúdením zhody hradí podnikateľ, ktorý žiada o posúdenie zhody.
 6. Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť na preukázanie zhody aj iného ako určeného výrobku.
 7. Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť aj pri dobrovoľnom vyhlasovaní zhody so slovenskými technickými normami.
 8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví podrobnosti o
  • uvádzaní jednotlivých skupín určených výrobkov na trh v závislosti od ich technickej zložitosti a miery možného nebezpečenstva spojeného s ich používaním,
  • postupoch a úkonoch, ktoré musia byť splnené pri posudzovaní zhody (ďalej len „postup posudzovania zhody“), a to ich konkretizáciou alebo kombináciou,
  • obsahu príslušnej dokumentácie v závislosti od skupín určených výrobkov, ich technickej zložitosti, miery možného ohrozenia oprávneného záujmu a spôsobu posudzovania zhody,
  • obsahu vyhlásenia zhody v závislosti od použitého postupu posudzovania zhody.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 14. 6. 2016