English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Nástroje pomoci pre malé a stredné podniky (MSP)

CEN a CENELEC si uvedomujú nezastupiteľnú úlohu malých a stredných podnikov (MSP) v európskej ekonomike a preto považujú za svoju povinnosť pomáhať MSP pochopiť prínos noriem pre ich podnikanie. Používanie európskych noriem pomáha MSP zabezpečiť, aby ich výrobky a služby zodpovedali potrebám ich zákazníkov a boli v súlade s európskou legislatívou. Na podporu používania noriem v MSP a uľahčenia aktívnej účasti MSP na európskej normalizácii vytvorili na svojej web-stránke novú sekciu Nástroje pomoci MSP (SME Toolbox of Solutions).
Úvodom
 
Nástroje pomoci pre MSP pomáhajú MSP lepšie pochopiť, ako môže byť používanie noriem prínosom pre ich podnikanie, ako môžu identifikovať správnu normu, ako získať podporu ich národného člena CEN a CENELEC a ako ovplyvňovať obsah budúcich noriem (vyhľadávanie slovenských technických noriem STN).
 
6 krokov na ceste k získaniu informácií o normalizácii:
 
Normy a vaše podnikanie 
Tu získate základné informácie o normách, ako normy pridávajú hodnotu vášmu podnikaniu a ako iné MSP používajú normy.
Normy a pomoc pri ich používaní vám poskytnú národní členovia CEN a CENELEC, váš národný Helpdesk pre MSP a Európský úrad remesiel, obchodu a malých a stredných podnikov pre normalizáciu (NORMAPME)
 
Ako nájsť správnu normu
Ako identifikovať správne normy pre vaše podnikanie a ako ich používať.
Prehľad podporných služieb a organizácií, ktoré sú k dispozícii.
Vyhľadávanie publikovaných a rozpracovaných noriem podľa názvu alebo podľa čísla na stránkach CEN a CENELEC

Zvýraznite svoje podnikanie v konkurenčnom prostredí vďaka normám.
Objavte ďalšie prínosy normalizácie pre MSP a pozitívne príklady použitia noriem pri podnikaní.
 
Aktuálnosť noriem
CEN a CENELEC neustále pracujú na nových normách pre potreby priemyslu a podnikania a zabezpečujú aby existujúce normy boli stále aktuálne. Rovnako je dôležité aby používatelia mali k dispozícii informácie o nových a revidovaných normách a nových projektoch. Objavte rôzne spôsoby, ako dosiahnuť aktuálnosť vašich noriem a informácií.
CEN a CENELEC sa snažia poskytovať normy, ktoré vyhovujú potrebám používateľov. Aby to bolo možné dosiahnuť, potrebujú pomoc odbornej verejnosti pri tvorbe nových noriem a pri udržiavaní a zlepšovaní existujúcich. Vaša spätná väzba a skúsenosti z používania noriem a služieb sú dôležité a vítané. Zoznámte sa so skúsenosťami iných MSP.
 
Ako sa zapojiť
Obsah európskych noriem určujú tí, ktorí ich vytvárajú. Preto je dôležité, aby ste sa podieľali na ich tvorbe. Získajte informácie ako sa môžete zapojiť do procesu normalizácie na národnej úrovni a na európskej a medzinárodnej úrovni. 
Ak ešte stále stále váhate, či sa zapojiť do normalizácie, prečítajte si mýty a pravdu o normách.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 6. 2016