English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie na roky 2015 až 2020

Koncepcia štátnej politiky technickej normalizcie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie obsahuje zhodnotenie uplynulých období v oblastiach spadajúcich podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov pod Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") a zameranie činnosti na roky 2015 až 2020 s uvedením jednotlivých úloh pre konkrétne subjekty tak, aby ich plnenie bolo časovo ohraničené, merateľné a zároveň, aby sa vytváral pre tieto subjekty priestor na vlastné zdokonalenie a iniciatívu.

Všetky oblasti, ktoré sú obsiahnuté aj v samotnom názve úradu sú dôležitými nástrojmi infraštruktúry kvality a ich rozvoj a udržovanie je nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti našej ekonomiky, kvality našich výrobkov a  služieb. Pričom najdôležitejším cieľom úradu je pritom prispievať k zvyšovaniu kvality života v Slovenskej republike, nakoľko sú to občania, pre ktorých je rôznymi nástrojmi zabezpečovaná ochrana zdravia, bezpečnosť, ochrana životného prostredia alebo napríklad aj ochrana majetku.

V koncepcii sú podrobne rozpracované jednotlivé oblasti, v akom stave sa nachádzali, ako sa vyvíjali a aký je predpoklad ich ďalšieho smerovania. Koncepcia stanovuje ciele dlhodobejšieho charakteru, ktorých naplnenie ovplyvní smerovanie vymedzených oblastí.  

Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie na roky 2015 až 2020 - celý materiál Stiahnuť (PDF, 410,4 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 31. 1. 2017