English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

FAQ

 1. Čo je metrológia, normalizácia a skúšobníctvo? 
  Metrológia = veda o meraní, normalizácia = normy a skúšobníctvo = skúšky produktov.

 2. Po vstupe SR do EU sa na Slovensku uznávajú vyhlásenia o zhode vydané výrobcom, resp. certifikáty vydané NB v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Zaujímalo by ma, na základe akého dokumentu (dohoda, zmluva, nariadenie vlády)?
  Uznávanie uvedených dokladov vyplýva z viacerých dokumentov: zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ, v ktorej Slovensko prevzalo na seba záväzky členského štátu EÚ, ďalej z ustanovení Zmluvy o ES týkajúcich sa vnútorného trhu - oblasti bez vnútorných hraníc (napr. články 3c, 14, 23), v ktorej sú odstránené prekážky voľného pohybu tovaru (články 28-30 Zmluvy o ES).

 3. Chcem požiadť o pomoc pri riešení problému s povinnými znakmi, ktoré musí obsahovať výrobok na 220 V na zadnom kryte. Viete mi pomôcť alebo ma odporučiť na predpis alebo zodpovednú osobu?
  Označovanie elektrotechnických výrobkov je uvedené v príslušných normách ku danému druhu výrobku, napr. pre domáce spotrebiče platí základná norma STN EN 60335-1 (článok 7 označovanie a inštrukcie). Dodatočné požiadavky na označovanie, výstrahy a inštrukcie pre jednotlivé druhy domácich spotrebičov sú uvedené v príslušných predmetových normách STN EN 60335-2-xxx.

 4. Ako sa môžem dostať k uvedeným technickým normám STN EN?
  Vyhľadávanie slovenských technických noriem je možné prostredníctvom Portálu noriem. Viac informácii o získaní technických noriem v tlačenej alebo elektronickej podobe Vám poskytnú pracovníci oddelenia národného informačného strediska pre technickú normalizáciu.

 5. Ak je technická norma dobrovoľná, prečo ju mám použiť?
  Používanie technických noriem je všeobecne považované za najekonomickejší spôsob získania informácií o technických riešeniach, ktoré sú aktuálne, osvedčené a všeobecne akceptované. Je nepomerne lacnejšie a rýchlejšie použiť technické riešenie opísané v technickej norme ako vynakladať prostriedky a čas na vývoj vlastného riešenia. Uvádzanie technických noriem v obchodných zmluvách a verejných obstarávaniach je vhodným prostriedkom na zabezpečenie dôvery medzi obchodnými partnermi. Navyše, najmä v prípade európskych noriem, je ich použitie na preukázanie splnenia požiadaviek stanovených v záväznom právnom predpise (napr. smernica EÚ) najjednoduchší spôsob akceptovaný dozornými orgánmi. Efektívne používanie tehnických noriem môže výrazne prispieť ku konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov a celého nášho priemyslu a služieb. Zhoda s technickou normou je jedným zo spôsobov, ako je možné stanovené požiadavky splniť, pričom takáto technická norma by mala byť technickým vyjadrením všeobecnej právnej požiadavky, ktorá však môže byť splnená aj inými prostriedkami. Dobrovoľný charakter používania technických noriem tak teda umožňuje prijímať vyspelé technické riešenia bez ohľadu na rozdielnu technickú úroveň účastníkov trhu.

 6. Prečo sa technické normy poskytujú za úhradu?
  ÚNMS SR ako výhradný poskytovateľ slovenských technických noriem má záujem o šírenie a používanie STN, pričom však v súlade s európskymi princípmi, ktoré nám vyplývajú z členstva v európskych normalizačných organizáciách nemôže byť šírenie „voľné“, ale je ho potrebné koordinovať, pričom musí byť dodržaný princíp poskytovania noriem za odplatu. Slovenské technické normy sa poskytujú za úhradu, v ktorom sú zahrnuté náklady súvisiace s ich tvorbou, vydávaním a poskytovaním. Tieto náklady však nie sú ani len reálnymi nákladmi, ktoré v súvislosti s uvedenými činnosťami vzniknú a sú spätne využívané na prípravu a tvorbu technických noriem. Samozrejme, používatelia STN majú možnosť  skôr ako si normu kúpia, oboznámiť sa prostredníctvom Portálu noriem s obsahom alebo predmetom väčšiny STN. Taktiež je možné STN prezenčne študovať v priestoroch Infocentra. Slovenské technické normy boli vždy poskytované za úhradu, aj pred našim vstupom do Európskej únie, pričom ich dodržiavanie bolo záväzné. Normy sú sprístupňované používateľom v tlačenej podobe alebo elektronickej podobe prostredníctvom Portálu noriem. Ďalšia možnosť sprístupňovania noriem je prostredníctvom našej služby STN-online, ktorá umožňuje on-line prístup k predplateným STN na základe objednávky alebo zmluvy na obdobie jedného roka. Texty noriem sú zabezpečené ochrannými prvkami umožňujúcimi buď iba čítanie, čítanie s prenosom textu a grafiky alebo čítanie s prenosom textu, grafiky a s možnosťou tlače. V súlade s požiadavkami nášho členstva v európskych normalizačných organizáciách a medzinárodných normalizačných orgánoch  nemôžu byť technické normy voľne rozmnožované a rozširované. Princíp odplatnosti technických noriem je základným princípom fungovania európskeho a medzinárodného normalizačného systému. Sprístupňovanie STN prostredníctvom ÚNMS  SR poskytuje používateľom technických noriem ochranu a tým aj ochranu spotrebiteľa s cieľom zabrániť šíreniu technických noriem, ktoré sú pozmenené alebo neaktuálne, ako aj ochrarny práv tvorcov noriem, ktorými sú medzinárodné, európske a národné normalizačné orgány. Preto sú slovenské normy chránené zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii. Úrad garantuje, aby sa používatelia slovenských technických noriem dostali k aktuálne platným verziám noriem.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 23. 5. 2018