English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

COVID-19 Aktuálne informácie

Dočasné bezodplatné sprístupnenie súboru vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

26. marec 2020
Iniciatíva európskych normalizačných organizácií CEN a CENELEC Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC), po žiadosti Európskej komisie a v spolupráci so všetkými svojimi členmi&nbs...

Usmernenie k certifikácii dezinfekčného prípravku

23. marec 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo na webové sídlo uvedenej organizácie. Na posudzovanie zhody/certifikáciu dezinfekčných prípravkov sa môžu v závislosti od účelu určenia vzťa...

Oznam k zasielaniu rozhodnutí do elektronických schránok

23. marec 2020
Vážení občania, v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Úrad...

Usmernenie k činnosti v oblasti vývozu niektorých výrobkov mimo EÚ podľa nového vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia v súvislosti s ochorením COVID-19

19. marec 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) si dovoľuje upozorniť na nové vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje ...

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

17. marec 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďal...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5  »