English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

ÚNMS SR pokračuje v dočasnom bezodplatnom poskytovaní vybraných STN v boji proti šíreniu pandémie COVID- 19

5. október 2020

V dňoch 29. septembra – 1. októbra 2020 sa konalo zasadnutie Technickej rady Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) a Európskeho výboru pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC). Témou rokovaní bola diskusia o predĺžení mimoriadnych opatrení prijatých proti šíreniu pandémie COVID– 19.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) informoval o iniciatíve CEN, ktorý bezplatne publikoval novú Dohodu pracovného stretnutia (CWA) 17553: 2020 Tvárové rúška na každodenné použitie. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a použitie poskytuje minimálne požiadavky na navrhovanie, výrobu a hodnotenie pôsobenia jednorazových alebo opakovane použiteľných tvárových rúšok na každodenné použitie. Technická rada CEN na svojom zasadnutí prijala rozhodnutie o transformácii CWA na technickú špecifikáciu a teda publikáciu s vyššou úrovňou konsenzu. Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov (GR JUST, Európska komisia) taktiež podporuje vypracovanie technickej špecifikácie na túto tému a zdôrazňuje možnosť zahrnúť do jej predmetu priehľadné masky pre osoby s poruchami sluchu a masky z iných materiálov ako tkaniny. ÚNMS SR dáva do pozornosti príležitosť pre príslušných odborníkov mimo oblasti textilu, aby poskytli relevantný referenčný materiál, najmä v oblasti ochrany dýchacích ciest a podieľali sa  na tvorbe novej pracovnej položky (NWI) v rámci technickej komisie CEN/TC 248 Textil a textilné výrobky.

Počas spoločného zasadnutia Technickej rady CEN a CENELEC bolo prijaté rozhodnutie o termíne ukončenia bezodplatného sprístupňovania vybraného súboru noriem. Členovia CEN a CENELEC budú pokračovať v opatrení a môžu dočasne bezodplatne sprístupniť národné implementácie európskych noriem týkajúcich sa zdravotníckych pomôcok, osobných ochranných prostriedkov, dýchacích prístrojov, ventilátorov, chemických dezinfekčných prostriedkov a diagnostických zariadení  najneskôr do 31. decembra 2020.

ÚNMS SR, slovenský národný normalizačný orgán a riadny člen CEN a CENELEC, prijatím opatrení na vnútroštátnej úrovni pokračuje v úsilí podporovať spotrebiteľov, MSP a priemysel počas krízy COVID- 19. Zainteresované subjekty majú bezodplatne sprístupnený zoznam identifikovaných STN doplnený o ďalší zoznam identifikovaných STN na čítanie na webovom sídle ÚNMS SR. 

Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti zoznam medzinárodných noriem zostavený na podporu globálneho úsilia pri riešení krízy COVID- 19 dostupný vo formáte iba na čítanie v nižšie uvedených webových linkách:
- www.iso.org/covid19
- https://go.iec.ch/covid19faq