English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Žiadosť o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie

Podľa § 14 ods. 5 a 6 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (ďalej len „zákon“)  Úrad pre normalizáciu,  metrológiu a skúšobníctvo  Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako  slovenský  národný normalizačný orgán udeľuje súhlas     
na  odplatné  alebo  bezodplatné  citovanie  časti  slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie.

Vzor žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie je uvedený v prílohe č. 2 k Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z.
o výške úhrady za poskytovanie technickej normy, účinnej od 1.4.2019.

Usmernenie  k  žiadostiam o udelenie súhlasu na odplatné/bezodplatné citovanie podstatnej/nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej/nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 a 6 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii. (PDF, 84,8 kB)

Jednotlivé typy žiadostí v editovateľnom formáte si môžete stiahnuť tu:

1. Žiadosť o udelenie súhlasu na odplatné citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 zákona (DOCX, 95,4 kB)(úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu).


2. Žiadosť o udelenie súhlasu na odplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 zákona (DOCX, 95,5 kB) (súhlas sa považuje za udelený dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o udelenie súhlasu).


3. Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6 písm. a) zákona (DOCX, 96,5 kB) (úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu).


4. Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6 písm. a) zákona (DOCX, 96,3 kB) (súhlas sa považuje za udelený dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o udelenie súhlasu).


5. Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona (DOCX, 96,3 kB) (úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu).


6. Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona (DOCX, 96,3 kB) (súhlas sa považuje za udelený dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o udelenie súhlasu).


Vyplnenú žiadosť zasielajte na: citacie@normoff.gov.sk,
poštou na adresu: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, alebo 
do elektronickej schránky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

V prípade otázok nás kontaktujte na: citacie@normoff.gov.sk.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 17. 7. 2019