English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Výnimky podľa zákona č. 56/2018 Z. z.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) na základe § 4 ods. 5 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zhode“) vydal dňa 15.05.2020 MP 34: 2020 Metodický postup o rozhodovaní o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody (PDF, 464,2 kB) s účinnosťou od 18.05.2020. Cieľom tohto metodického postupu je usmerniť postup pri rozhodovaní ÚNMS SR o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa § 22 zákona o zhode podľa § 4 ods. 5 zákona o zhode na základe žiadosti ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je vydanie technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, ktorým môže byť aj ÚNMS SR, ak je v jeho pôsobnosti vydanie technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, z dôvodu mimoriadnej situácie v Slovenskej republike v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Pri rozhodovaní o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode ÚNMS SR postupuje podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403 a pre zdravotnícke pomôcky postupuje ÚNMS SR zároveň podľa článku 59 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/745 v znení nariadenia (EÚ) 2020/561.

Rozhodnutie o uvedení alebo neuvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode je vydávané v súlade s nariadením vlády č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie a zákonom č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Viac informácií je možné nájsť v usmernení Udeľovanie výnimiek - Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č. 56/2018 Z. z. § 4 ods. 5 z 22. apríla 2020 aktualizovanom dňa 18. mája 2020 - AKTUALIZÁCIA „Udeľovanie výnimiek – Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č. 56/2018 Z. z. § 4 ods. 5.

Metodický postup MP 34: 2020 - Metodický postup o rozhodovaní o udelení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody              Stiahnuť (PDF, 464,2 kB)
- Príloha č. 1 MP  Podanie vo formáte .docx Stiahnuť (DOCX, 47,0 kB)
- Príloha č. 1 MP  Podanie vo formáte .odt Stiahnuť (ODT, 36,4 kB)
- Príloha č. 2 MP  Žiadosť vo formáte .docx Stiahnuť (DOCX, 45,2 kB)
- Príloha č. 2 MP  Žiadosť vo formáte .odt Stiahnuť (ODT, 32,8 kB)

Zoznam rozhodnutí vydaných podľa § 4 ods. 5 zákona č. 56/2018 Z. z.:
Rozhodnutie č. UNMS/02201/2020-801-006394/2020 zo dňa 28.05.2020 o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode – platnosť do dňa 27.11.2020

Rozhodnutie č. UNMS/03953/2020-801 - 014979/2020 zo dňa 27.11.2020 o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode – platnosť do dňa 27.05.2021

Stiahnuť (PDF, 426,2 kB)

Stiahnuť (PDF, 390,9 kB)

Rozhodnutie č. UNMS/02217/2020-801-006385/2020 zo dňa 28.05.2020 o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode – platnosť do dňa 27.11.2020

Rozhodnutie č. UNMS/04280/2020-801 015197/2020 zo dňa 27.11.2020 o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode – platnosť do dňa 27.05.2021
Stiahnuť (PDF, 436,0 kB)

Stiahnuť (PDF, 412,5 kB)

Rozhodnutie č. UNMS/02236/2020-801-006927/2020 zo dňa 09.06.2020 o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode – platnosť do dňa 22.07.2020

Stiahnuť (PDF, 233,2 kB)

Rozhodnutie č. UNMS/02931/2020-801-009164/2020 zo dňa 06.08.2020 o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode – platnosť do dňa 12.09.2020

Stiahnuť (PDF, 528,5 kB)

Rozhodnutie č. UNMS/03506/2020-801-011656/2020 zo dňa 07.10.2020 o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode – platnosť do dňa 30.11.2020

Rozhodnutie č. UNMS/04281/2020-801- 015201/2020 zo dňa 27.11.2020 o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode – platnosť do dňa 30.05.2021

Rozhodnutie č. UNMS/01029/2021-801-000085/2021 zo dňa 13.01.2021 o zrušení rozhodnutia č. UNMS/04281/2020-801-015201/2020 zo dňa 27.11.2020

Stiahnuť (PDF, 840,0 kB)

Stiahnuť (PDF, 756,0 kB)

Stiahnuť (PDF, 300,8 kB)

Rozhodnutie č. UNMS039502020-801- 0167332020 o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode - platnosť do 18.06.2021

Stiahnuť (PDF, 573,6 kB)

Rozhodnutie č. UNMS011152021-801- 0003002021 o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode - platnosť do 15.06.2021

Stiahnuť (PDF, 1,5 MB)Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 20. 1. 2021