English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zasadnutie Rady Národného programu kvality Slovenskej republiky v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

6. december 2019

Dňa 3. decembra 2019 sa za účasti predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) Pavla Pavlisa  konalo zasadnutie Rady Národného programu kvality Slovenskej republiky (ďalej len „NPK SR“).

Rada NPK SR je poradným orgánom predsedu úradu pre uplatňovanie štátnej politiky kvality v Slovenskej republike. Jej úlohou je podporovať rozvoj manažérstva kvality, ako aj koordinovať aktivity ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vybraných inštitúcií v súlade s dodržiavaním princípov NPK SR.

Nominovaní zástupcovia jednotlivých štátnych orgánov prerokovali plnenie NPK SR za rok 2019 ako aj  jednotlivé návrhy zlepšovania kvality produktov a služieb organizácií verejnej správy.