English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality za mesiac august

23. september 2019

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 bude prebiehať v siedmich partnerských organizáciách a je rozdelená do troch implementačných etáp. V rámci prvej a druhej implementačnej etapy pokračujú v implementácii systémov manažérstva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) a štyri partnerské organizácie. V rámci tretej implementačnej etapy začala v mesiaci august s implementáciou systému manažérstva kvality jedna organizácia a pripravuje sa na implementáciu posledná partnerská organizácia.

Implementácia modelu CAF prebieha v dvoch partnerských organizáciách a pripravuje sa päť ďalších organizácii. Taktiež sme začali s prípravou pilotnej implementácie nástroja Samohodnotenia kultúry kvality v dvoch organizáciách.

V prvej implementačnej etape pokračuje v implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 jedna organizácia a v druhej implementačnej etape pokračuje implementácia okrem ÚNMS SR v dvoch organizáciách a prípravná časť prebieha v jednej organizácii.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Partnerské organizácie postupujú v implementácii systému manažérstva kvality v súlade so stanovenými implementačnými fázami, ktoré si rozpracovali do vlastných harmonogramov implementácie v spolupráci s vybranými konzultačnými spoločnosťami, ako aj v súlade s odporúčaniami z výslednej analýzy súčasného stavu plnenia požiadaviek normy ISO 9001.

Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“) v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o. pokračuje v tvorbe a aktualizácii internej dokumentácie systému manažérstva kvality, v tvorbe procesov Nakupovanie, Riadenie ľudských zdrojov, v revidovaní kariet procesov, ako aj mapy procesov. Taktiež začali s modifikáciou procesov Plánovanie a výkon inšpekčnej činnosti, Metrológia a Správne konanie.  V SMI finalizujú Metrologický poriadok a po vyškolení interných audítorov budú pokračovať v procese zlepšovania systému manažérstva kvality realizáciou interných auditov a zároveň pokračujú aj v tvorbe Príručky kvality podľa jednotlivých kapitol normy.

Na základe odporúčaní z vykonanej analýzy súčasného stavu z hľadiska požiadaviek normy ISO 9001 pokračuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice (ďalej len „RUVZ LV“) s plnením stanovených úloh v druhej implementačnej fáze. RUVZ LV začal s tvorbou potrebnej dokumentácie systému manažérstva kvality (Príručkou kvality, cieľov kvality), ako aj opísaním jednotlivých procesov (mapou procesov).

V Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVSRII“) pokračujú v implementácii systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 s konzultačnou spoločnosťou SHIELD TECH, s.r.o. Po úvodnom oboznámení sa zamestnancov ÚPVSRII s konzultačnou spoločnosťou a realizovanom školení k tvorbe analýzy súčasného stavu systému manažérstva kvality z hľadiska požiadaviek normy ISO 9001 došlo k úspešnému výberu manažéra kvality.

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“) začal v mesiaci august s implementáciou systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. V spolupráci s konzultačnou spoločnosťou TAYLLOR & COX, a.s. vypracovali harmonogram implementácie, na základe ktorého bude pokračovať implementácia v stanovených termínoch po dobu 18 mesiacov. Po úvodnom oboznámení sa zamestnancov UVO s konzultačnou spoločnosťou, ktoré sa konalo 8.8.2019, začali so zbieraním relevantných informácií a tvorbou vstupnej analýzy.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

V rámci druhej implementačnej etapy Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) pokračuje v implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Zároveň pokračuje v tvorbe dokumentov potrebných pre implementáciu protikorupčných riadiacich činnosti a hodnotenia rizikovosti projektov a jednotlivých činností. Pokračujú v tvorbe Protikorupčnej politiky a protikorupčných cieľov systému manažérstva proti korupcii, revízii a úprave návrhu smernice o vybavovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou v súlade s  ISO 37001.

Druhá implementačná etapa začala v mesiaci august aj v Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len“ ÚSVSRRK“), kde bola vybraná konzultačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia. V súčasnosti v ÚSVSRRK začali komunikáciu s konzultačnou spoločnosťou potrebnú pre správne vypracovanie harmonogramu implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001.

Implementácia modelu CAF

ÚV SR a Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) pokračujú v implementácii modelu CAF a po sfinalizovaní svojej samohodnotiacej správy sa blížia ku koncu druhej implementačnej fázy, t.j. procesu samohodnotenia.

Samohodnotiacu správu obe organizácie predložili na schválenie vedeniu ich organizácie a následne začali s prípravou posúdenia na mieste. ÚNMS SR ako hlavný partner národného projektu pridelil obidvom organizáciám dvojčlenný tím posudzovateľov, ktorý v mesiaci september/október posúdia samohodnotiacu správu organizácií a výsledky uvedené v nej preveria priamo v sídle organizácie. Takýto druh externého hodnotenia sa uplatňuje s cieľom získania nezávislého pohľadu na spôsob manažérstva organizácie a na kľúčové dosahované výsledky. Posúdenie na mieste prebieha jeden deň, pričom sa ho zúčastňujú zástupcovia vedenia organizácie, garant, metodik a členovia CAF tímu. ÚV SR a ÚPV SR sa po stanovení a dohodnutí termínu posúdenia na mieste sa sústredili na dôslednú prípravu hodnotenia.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

Na základe schváleného plánu implementácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) pokračuje v jednotlivých činnostiach v druhej implementačnej fáze, t.j. procese samohodnotenia. Po realizovanom školení zainteresovaných zamestnancov začali s písaním samohodnotiacej správy podľa modelu výnimočnosti EFQM.

Pilotná implementácia nástroja samohodnotenia kultúry kvality

Koncom januára v CAF centre bola vytvorená pracovná skupina expertov na tvorbu odbornej metodiky nástroja Samohodnotenia kultúry kvality. V rámci prípravnej fázy sme začali s pilotnou implementáciou nástroja Samohodnotenia kultúry kvality (ďalej len „SKK“).

S cieľom jej úspešného spustenia zorganizoval Odbor kvality a projektového riadenia úvodné stretnutie s partnerom národného projektu, ktorý bude tento nástroj zavádzať a to Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (MO SR). Stretnutie sa uskutočnilo v CAF centre dňa 26.08.2019, ktorého sa zúčastnili aj školiteľ/konzultant a špecializovaný poradca SKK, ktorí budú mať v MO SR na starosti samotnú implementáciu. Na stretnutí bol partnerovi projektu zo strany OKPR predstavený harmonogram implementácie nástroja SKK s dôrazom predovšetkým na personálne požiadavky. Zároveň bol oboznámený s náležitosťami týkajúcimi sa projektového riadenia. Samotné predstavenie nástroja SKK a činností, ktoré MO SR čakajú počas prvých mesiacov predstavili školiteľ/konzultant a špecializovaný poradca SKK.