English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2021 - 2024

11. august 2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) pristúpil k príprave návrhu Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody (ďalej len „Koncepcia štátnej politiky“) na roky 2021 - 2024.

ÚNMS SR vypracúva Koncepciu štátnej politiky na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Ďalšie kompetencie ÚNMS SR vyplývajú z rámcových zákonov.

Predmetom návrhu Koncepcie štátnej politiky budú nové koncepčné zámery a ciele ÚNMS SR na obdobie štyroch rokov s previazaním na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024.

ÚNMS SR preto začína od 11. augusta 2020 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu Koncepcie štátnej politiky na roky 2021 - 2024.

Konzultácie budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie, ako aj formou osobných rokovaní so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej Koncepcie štátnej politiky.

Termín ukončenia konzultácií je 8. septembra 2020.

Kontakt: tel. č.: 02/57 485 212; e-mail: andrea.bartova@normoff.gov.sk