English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Nové vzdelávacie aktivity v CAF centre ÚNMS SR

27. január 2020

CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR organizuje nové vzdelávacie aktivity. 

Cieľovou skupinou sú manažéri a zamestnanci organizácií verejnej správy, ktorí budú mať možnosť dozvedieť sa, ako modelovať procesy vo verejnej správe a akými metódami sa získa spätná väzba od zainteresovaných strán organizácie.

Vzdelávacie aktivity sa realizujú v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Prehľad nových vzdelávacích aktivít spolu s prihláškou nájdete na linku: https://kvalita2019.unms.sk/caf-skolenia/prihlaska-na-skolenia-zoznam-minimal.php


Odbor kvality a projektového riadenia