English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Informačný seminár

11. marec 2010

Informačný seminár

Dňa 10.3. 2010 sa uskutočnil na ÚNMS SR informačný seminár pracovníkov verejnej správy, vrátane vyšších územných celkov, ktorého cieľom bolo:


1) Školenie pracovníkov poverených ministrami, vedúcimi ostatných ústredných orgánov štátnej správy alebo predsedami vyšších územných celkov na výkon kontaktných osôb pre ÚNMS SR na výkon smernice 98/34/ES o výmene informácií v oblasti technických predpisov a noriem.
2) Oboznámenie všetkých kontaktných osôb, vrátane zástupcov podnikateľského sektora s novou technikou notifikácií, ktorá si bude vyžadovať precíznejšiu a včasnú formuláciu požiadaviek na notifikačné stredisko najmä pokiaľ ide o systematické zasielanie informácií o vybranej kategórii výrobkov alebo poskytnutie prekladu návrhu technického predpisu, ktorého rozsah bude presahovať 30. resp. 15 stránok.
3) Informácia o väzbe medzi „klauzulou vzájomného uznávania výrobkov“ a tým aj suspenzie platnosti povinností splniť ustanovenia vnútroštátneho technického predpisu pri výrobku, ktorý bol vyrobený a/alebo uvedený na trh EÚ, EZVO a Turecko a zásadou vzájomného uznávania podľa Nariadenia EP a Rady č.765/2008/ES.
4) Predbežná informácia o zmene právneho základu Európskej normalizácie – návrh na revíziu smernice 98/34/ES.
5) Prvé rokovanie o CE značení so zástupcami VÚC

Informačný seminár viedla riaditeľka odboru európskych záležitostí p. Kvetoslava Steinlová, informačnými povinnosťami a objasnením postupov notifikácie sprevádzala zúčastnených Ing. Dana Králikova.

V prvom bode sa riešili technické a právne náležitosti notifikácie, vrátane problémov spojených s absenciou notifikácie poslaneckých návrhov technických predpisov (vo forme zákonov), alebo už notifikovaných, vládnych návrhov zákonov, ktoré sa zásahom pozmeňovacích návrhov poslancov NR SR stanú technickými predpismi s prísnejšou reštrikciou, ktoré často už nie sú opätovne notifikované. Vzhľadom na nevymožiteľnosť takéhoto predpisu voči povinnej osobe (Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v prípade CIA Security), je snahou ÚNM SR na takéto prípady upozorňovať predsedu NR SR a to aj bez upozornenie Európskej komisie, ktorú v takýchto prípadoch často upozornia podnikateľské subjekty. Odbor Európskych záležitostí odstúpil kancelárii Národnej Rady návrhy možných riešení zameraných na odstránení tohto stavu, vrátane návrhu zmeny rokovacieho poriadku NR SR.
Boli objasnené zmeny notifikačných postupov, vrátane sťahovania notifikačného formulára so servera TRIS, jeho vypĺňanie v Adobe Reader a logistika poskytovaná zo strany ÚNMS SR. Prítomní boli upozornení, že vo väzbe na EU stratégiu Lepšej regulácie sa prekladajú do všetkých jazykoch členských krajín iba také návrhy technických predpisov, ktoré sú kratšie ako 30 strán s výhľadom do budúcnosti iba do 15 strán. Preklady celých textov sa uskutočňujú iba do FR, EN a DE. Na včasné požiadanie záujemcu o pripomienkovanie však sprostredkujú aj preklad do jazyka príslušnej krajiny.

V oblasti vzájomného uznávania sa diskutovala potreba rozšíriť kontaktné miesta ÚNMS SR, ako Národného kontaktného miesta na výrobky o ďalšie subjekty, ktoré sú orgánmi verejnej moci alebo sú týmito orgánmi zmocnené vydávať rozhodnutia v správnom konaní, ktoré obmedzujú slobodný pohyb tovaru spôsobom uvedeným v Nariadení EP a Rady 764/2008/ES, keďže je potrebné zohľadniť procesné ustanovenia tohto nariadenia pri týchto rozhodnutiach. Zástupcovia VÚC navrhli v tejto veci kontaktovať prednostov Krajských úradov so žiadosťou o sprostredkovanie kontaktných osôb pre ÚNMS SR s ponukou logistiky Národného kontaktného miesta

Vo väzbe na pripravovanú revíziu právneho základu európskej normalizácie bola predmetom diskusie najmä forma odkazov na normy v právnych úpravách .
ÚNMS SR požiadal VÚC o sprostredkovanie priorít regiónov a o spoluúčasť pri realizácii informačnej kampane o CE značení, ktorá sa zameria na podporu EÚ kampane venovanej podstatným zmenám v legislatíve vzťahujúcej sa k výrobkom označených značkou CE s týmito navrhovanými posolstvami:

Slogan pre podnikateľské subjekty: S označením CE je celý európsky trh Váš!
1. Označenie CE zaručuje bezpečným výrobkom voľný pohyb na Európskom trhu.
2. Označenie CE je kľúčovým indikátorom súladu výrobku s právom EÚ.
3. Označovanie CE predstavuje systém vyžadujúci kontrolu výrobku pred jeho uvedením na trh.
4. Systém označenia CE vyžaduje od podnikateľských subjektov zabezpečiť aby ich výrobky boli v súlade s právom EÚ.
5. Dodržanie postupu označovania CE je ľahšie ako si myslíte.

Slogan pre spotrebiteľov: “CE”- Dobrá známka bezpečnosti výrobku!
1. Označenie CE je posolstvom bezpečnosti a súladu s právom.
2. Pred umiestnením CE označenia sa od výrobcov vyžaduje kontrola bezpečnosti výrobku.
3. Národné orgány sú povinné kontrolovať výrobky s označením CE.
4. Označenie CE neznamená, že výrobok bol schválený úradným orgánom, ale že bol kontrolovaný.
5. Systém označovania CE umožňuje lepší výber medzi výrobkami.
6. Označenie CE nie je vyjadrením pôvodu výrobkov.

V tejto súvislosti zástupkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja Emília Kodriková, vedúca oddelenia podnikateľských aktivít, poskytla cenné námety na realizáciu kampane v tomto kraji.