English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA ISO 9001:2015 POKRAČUJE

25. jún 2019


V mesiaci máj sa členovia implementačného tímu v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len "úrad") venovali modelovaniu procesov a tvorbe potrebných interných dokumentov. V súčasnosti prebieha naprieč celým úradom pripomienkové konanie procesnej mapy a jednotlivých procesov úradu.
 
 


V polovici mesiaca máj bolo konzultačnou spoločnosťou vyškolených 15 interných audítorov systému manažérstva kvality, ktorí budú overovať plnenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 v podmienkach úradu. Zároveň sa vytvárajú procesy pre výkon interných auditov.
 


 


Od júna dochádza v úrade k zmene konzultačnej spoločnosti. Začiatkom mesiaca sa začal nový proces verejného obstarávania na zvyšný počet konzultačných hodín. V 3. júnovom týždni bol proces obstarávania ukončený a momentálne prebieha vyhodnotenie výberového konania. Výsledky budú zverejnené v priebehu 26. kalendárneho týždňa.

Nová konzultačná spoločnosť v rámci prvého mesiaca činnosti zhodnotí aktuálny stav implementácie, aby sa mohlo plynulo nadviazať na doterajšiu prácu a od tohto bodu sa bude odvíjať aj nový harmonogram a postupnosť ďalších krokov v rámci implementácie.