English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Implementácia systémov manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii na ÚNMS SR v mesiaci júl 2019

9. august 2019

Po úspešnom ukončení verejného obstarávania došlo 4. júla 2019 v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) k prvému stretnutiu s predstaviteľmi vysúťaženej konzultačnej spoločnosti CeMS, s.r.o. Predmetom stretnutia bolo predstavenie spoločnosti, podpis Zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb, predmetom ktorej je zavádzanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 a nastavenie rámca budúcej spolupráce. Zároveň boli poskytnuté základné organizačné dokumenty ÚNMS SR za účelom zmapovania organizácie.


   

Následne 11. júla 2019 došlo k prvej konzultácii, kde bol zosumarizovaný doterajší priebeh implementácie a poskytnuté potrebné podklady na vypracovanie časového harmonogramu.

Dňa 17. júla 2019 sa v priestoroch ÚNMS SR konalo stretnutie zástupcov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., so zástupcami ÚNMS SR a za účasti garanta pre implementáciu systému manažérstva proti korupcii a manažéra kvality.

Na stretnutí prezentovali zástupcovia spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., výstupný dokument vrátane GAP analýzy, ktorý bol vypracovaný na základe porovnania požiadaviek STN ISO 37001: 2019 so skutočným stavom ich plnenia zo strany úradu, a to v nadväznosti  na získané podklady, osobné rozhovory zástupcov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. so zamestnancami úradu, ako aj zrealizovaný dotazníkový prieskum medzi zamestnancami úradu, ktorého účelom bolo identifikovanie potenciálnych korupčných rizík v ÚNMS SR.
 
Dňa 25. júla 2019 došlo k ďalšiemu stretnutiu so spoločnosťou CeMS, s.r.o., tentokrát aj za účasti členov implementačného tímu úradu. Spoločne sa pripomienkoval formulár karty procesov a dohodol sa spôsob jeho vypĺňania a všetkým prítomným členom tímu sa zdôraznila potreba zakomponovať do jednotlivých procesov také činnosti, aby v daných procesoch bola možná identifikácia prvkov PDCA cyklu. Stretnutie potom pokračovalo už len za prítomnosti manažéra kvality, kde sa navrhli ďalšie kroky ako zlúčiť niektoré procesy a znížiť tým počet a celkovú administratívnu náročnosť na popísanie systému. Súbežne počas celého mesiaca členovia implementačného tímu pracovali na identifikácii zainteresovaných strán, typov používanej dokumentácie a jej priraďovaní k interným riadiacim aktom.

Dňa 30. júla 2019 sa v priestoroch ÚNMS SR konalo ďalšie stretnutie zástupcov úradu so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., za účasti manažéra kvality pre ISO 9001, ktorého účelom bolo identifikovanie prvkov noriem STN EN ISO 9001: 2016 a STN ISO 37001: 2019 a ich následná integrácia. Na stretnutí ďalej prezentovali zástupcovia spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., návrh registra zainteresovaných strán a návrh registra interných a externých záležitostí.

Následne bol vedúcim zamestnancom jednotlivých organizačných útvarov ÚNMS SR rozposlaný návrh analýzy potenciálnych korupčných rizík v ÚNMS SR na interné pripomienkové konanie. Zástupcom spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., bola poskytnutá Mapa procesov, ďalej vzor Karty procesu a návrh pripravovaného interného riadiaceho aktu o vykonávaní interného auditu systému manažérstva kvality. V priebehu mesiaca august 2019 bude zástupcom spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., poskytnutý i návrh interného riadiaceho aktu o nápravných a preventívnych opatreniach a zoznam zainteresovaných strán.