English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Dočasné bezodplatné sprístupnenie súboru vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

26. marec 2020

Iniciatíva európskych normalizačných organizácií CEN a CENELEC


Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC), po žiadosti Európskej komisie a v spolupráci so všetkými svojimi členmi  sa rozhodli bezodplatne sprístupniť súbor európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky používané v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

Cieľom tohto mimoriadneho rozhodnutia je potreba čeliť rastúcemu nedostatku ochranných masiek, rukavíc a iných výrobkov, s ktorým v súčasnosti zápasia mnohé európske krajiny. Účelom bezplatného poskytnutia vybraných európskych noriem je pomôcť hospodárskym subjektom, ktoré chcú preorientovať svoje výrobné linky tak, aby mohli v krátkom čase vyrobiť naliehavo potrebné vybavenie.

Thierry Breton,
európsky komisár pre vnútorný trh, víta iniciatívu:
V našom boji proti koronavírusu  musíme konať naliehavo, solidárne a koordinovane. Potrebujeme odvážne a inovatívne spôsoby výroby potrebného vybavenia. Chcel by som povzbudiť výrobcov, aby preskúmali možnosti zvýšenia a diverzifikácie výroby a nasledovali pozitívne príklady výrobcov textilu a obuvi, ktorí začínajú vyrábať masky a odev. Na podporu tohto úsilia urobím všetko, čo je v našich silách. S potešením oznamujem, že CEN a CENELEC sa rozhodli bezplatne poskytovať normy pre tieto spoločnosti, aby mohli vyrábať masky a iné zdravotnícke ochranné prostriedky. Táto dohoda má okamžitý účinok.“

Vincent Laflèche, predseda CEN, uviedol:
Kvôli pandémii koronavírusu prežívame neobyčajné okolnosti, ktoré si vyžadujú výnimočné opatrenia. Bezplatným sprístupnením súboru noriem sa zaväzuje európske spoločenstvo pre normalizáciu pomáhať Európskej komisii v jej úsilí vybudovať prvú spoločnú Európsku rezervu pohotovostného lekárskeho vybavenia (RescEU).

Dany Sturtewagen, predseda CENELEC, dodal:
„Európske normy zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní dostupnosti kľúčových zdravotníckych pomôcok a osobných ochranných prostriedkov. Tento mimoriadny krok je v súlade s kľúčovými faktormi našej práce v rámci európskej normalizácie: inkluzívnosť a jednota. Oceňujem reakciu solidarity a odhodlania našich členov podporovať globálny boj proti COVID-19 “.

Pavol Pavlis, predseda ÚNMS SR, dodáva:
Technické normy sú mimoriadne dôležité na zaistenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok a osobných ochranných prostriedkov a na pomoc výrobcom pri výrobe. ÚNMS SR, riadny člen CEN a CENELEC, spolu s ostatnými národnými normalizačnými orgánmi podporuje úsilie Európskej komisie v boji proti pandémii koronavírusu.

EK informovala o iniciatíve CEN a CENELEC o okamžitom sprístupnení viacerých európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky.

Zainteresované subjekty majú do skončenia krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 bezplatne sprístupnený zoznam identifikovaných STN vo formáte PDF na čítanie:

STN EN 149 + A1 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami. Požiadavky, skúšanie a označovanie (Konsolidovaný text),
dátum vydania 01. 11. 2009
 
STN EN 166 Osobné prostriedky na ochranu očí. Základné ustanovenia, (PDF, 758,7 kB)
dátum vydania 01. 07. 2003
 
STN EN 14126 Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy, (PDF, 1,1 MB)
dátum vydania 01. 11. 2004
 
STN EN 14126/AC Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy. Oprava AC, (PDF, 590,1 kB)
dátum vydania 01. 02. 2005
 
STN EN 14605 + A1 Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4]) (Konsolidovaný text),
dátum vydania 01. 11. 2009
 
STN EN 13975-1 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie a plášte, (PDF, 1,5 MB)
dátum vydania 01. 10. 2019
 
STN EN 13975-2 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých priestorov, (PDF, 1,5 MB)
dátum vydania 01. 10. 2019
 
STN EN 455-1 Lekárske rukavice na jedno použitie. Časť 1: Požiadavky a skúšanie na nepremokavosť, (PDF, 688,8 kB)
dátum vydania 01. 08. 2002
 
STN EN 455-2 Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 2: Požiadavky a skúšanie fyzikálnych vlastností, (PDF, 1,4 MB)
dátum vydania 01. 09. 2015
 
STN EN 455-3 Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 3: Požiadavky a skúšanie na biologické hodnotenie, (PDF, 1,6 MB)
dátum vydania 01. 09. 2015
 
STN EN 455-4 Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy minimálnej trvanlivosti, (PDF, 976,8 kB)
dátum vydania 01. 12. 2009
 
STN EN 14683 + AC Chirurgické masky. Požiadavky a skúšobné metódy,
dátum vydania 01. 12. 2019


Poznámka:
Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na webové sídla normalizačných organizácií CEN, CENELEC a Eúropskej komisie alebo na konkrétnu sprístupnenú STN vo formáte .pdf.