English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Aktivity implementácie manažérstva kvality za mesiac jún

19. júl 2019

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

V rámci prvej implementačnej časti sa pokračuje v implementácii systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v ÚNMS SR a troch partnerských organizáciách, implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 v jednej organizácii, modelu CAF v dvoch partnerských organizáciách a implementácii modelu výnimočnosti EFQM v jednej organizácii.

V rámci druhej implementačnej časti prebieha implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 v dvoch organizáciách a prípravná časť v dvoch ďalších organizáciách. Na implementáciu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 sa pripravujú ďalšie 2 organizácie.

Implementácia modelu CAF

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) a Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) v prvej implementačnej etape pokračujú v procese samohodnotenia. Vytvorené CAF tímy vypracovali samohodnotiace správy podľa modelu CAF a následne jeho členovia absolvovali konsenzus míting, ktorého primárnym cieľom bolo stanovenie bodového hodnotenia k jednotlivým kritériám a subkritériám samohodnotiacej správy a zároveň stanovenie silných stránok a námetov oblastí na zlepšovanie ku každému z deviatich kritérií.

Konsenzus míting v ÚV SR sa uskutočnil v dňoch 25. – 26.6.2019 a ÚPV SR v dňoch 26. – 27.6.2019. Obidve organizácie uskutočnili konsenzus míting mimo sídla organizácie, aby členovia CAF tímu mohli nerušene a sústredene venovať plnú pozornosť finalizácii samohodnotiacej správy. Na stretnutie prišli členovia oboch CAF tímov pripravení, nakoľko bolo potrebné individuálne prečítať a obodovať samohodnotiacu správu a zamyslieť sa nad jednotlivými silnými stránkami a oblasťami na zlepšovanie.

Počas stretnutia sa následne aktívne diskutovalo v rámci každého subkritéria modelu CAF, aby vedeli členovia CAF tímu dosiahnuť konsenzus pri každom jednom z nich. Práve takéto stretnutia sú dôkazom toho, že každý zamestnanec môže mať na rôzne aspekty fungovania organizácie iný názor, ale práve prostredníctvom takýchto stretnutí je možné si tieto rôzne pohľady/názory vyjasniť, rozdiskutovať a následne dospieť ku konsenzu.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Na základe odporúčaní z vykonanej analýzy súčasného stavu z hľadiska požiadaviek normy ISO 9001 pokračuje Slovenský metrologický inšpektorát v druhej fáze implementácie systému manažérstva kvality. Taktiež začal s tvorbou potrebnej dokumentácie systému manažérstva kvality a prebiehajúcich procesov. Na školení „Implementácia, riadenie a vytvorenie procesov v zmysle normy ISO 9001:2015“, ktoré sa konalo 11.6.2019, boli zamestnancom vysvetlené jednotlivé požiadavky normy ISO 9001 potrebné pre tvorbu procesov, určenie požadovaných vstupov a očakávaných výstupov, ich postupnosť a vzájomné prepojenie procesov, ako aj ich monitorovanie. Taktiež začali s tvorbou Príručky kvality a hlavným procesom „Plánovanie a výkon inšpekčnej činnosti“.

V Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa začalo s prípravou implementácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 s vybranou konzultačnou spoločnosťou SHIELD TECH. Dňa 24.6.2019 prebehlo úvodné oboznámenie, ktorého predmetom bolo predstavenie sa spoločnosti a jej školiteľov, ktorí stručne vysvetlili zamestnancom priebeh implementácie v zmysle požiadaviek normy ISO 9001.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice úspešne vybral konzultantku Ing. Moniku Haferovú a začal s prvou fázou implementácie, kde v priebehu dvoch mesiacov bude potrebné získať dostatočné množstvo relevantných informácií potrebných na vypracovanie analýzy súčasného stavu systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001. V dňoch 13.6 - 20.6.2019 bolo realizované školenie vrcholového vedenia o jednotlivých požiadavkách normy ISO 9001, po ktorom začali s plnením stanovených úloh a námetov jednotlivých oddelení potrebné pre úspešné vypracovanie analýzy. 
 
Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

V ÚV SR po oboznámení sa s výsledkami vstupnej analýzy súčasného plnenia požiadaviek normy ISO 37001 bolo realizované v dňoch 10.6. – 11. 6. 2019 Školenie interných audítorov systémov manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001:2019 a STN EN ISO 19011: 2019 konzultačnou spoločnosťou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vyškolenie interných audítorov podľa vyššie uvedených noriem je potrebné na vykonávanie interných auditov v ÚV SR.

Druhá etapa implementácie začala v mesiaci jún v Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len“ ÚSVSRRK“), SMI a ÚNMS SR.

V  ÚNMS SR vybraná konzultačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia vykonala v dňoch 19.6 – 20.6. 2019 osobné pohovory s vybranými zamestnancami za účelom oboznámenia sa s jednotlivými organizačnými útvarmi ÚNMS SR, ich činnosťami a získania potrebných informácií pre vytvorenie vstupnej analýzy súčasného stavu plnenia požiadaviek normy ISO 37001. Zároveň bol realizovaný dotazníkový prieskum, ktorý pomôže konzultantom pri zisťovaní kritických miest v ÚNMS SR a nastaveniu správnych protikorupčných opatrení.

V ÚSVSRRK v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na výber konzultačnej spoločnosti, kde už bol vybraný úspešný uchádzač a zabezpečuje sa podpis zmluvy.

V mesiaci jún SMI začal s implementáciou ISO 37001 a vymenoval garanta systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a manažéra kvality pre ISO 37001. Pri implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019 bude SMI v priebehu 12 mesiacov pomáhať konzultačná spoločnosť APS Consulting, s.r.o. v zmysle vytvoreného harmonogramu implementácie.

V Úrade pre verejné obstarávanie sa začalo s prípravou implementácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, kde po výbere nového manažéra kvality začali s tvorbou implementačného tímu. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na výber konzultačnej spoločnosti.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

Prvú fázu predstavuje iniciačná fáza, ktorá je zameraná na plánovanie implementácie modelu výnimočnosti EFQM v Ministerstve financií (ďalej len „MF SR“). V rámci nej bol v MF SR menovaný garant a metodik modelu výnimočnosti EFQM. Jednou z prvých aktivít implementácie, ktorá sa začala uskutočňovať je príprava plánu implementácie a spôsobu komunikácie o samohodnotení a zlepšovaní. Súčasťou prvej fázy bol aj výber členov tímu EFQM, ktorí sa budú podieľať na procese samohodnotenia a zlepšovania. MF SR odovzdalo potrebné dokumenty a pokračuje v jednotlivých činnostiach v zmysle stanoveného programu implementácie.