English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Aktivity implementácie manažérstva kvality v mesiaci máj

10. jún 2019

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

V rámci prvej implementačnej časti sa od januára 2019 spustila implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v štyroch partnerských organizáciách národného projektu, model CAF v dvoch partnerských organizáciách a implementácia modelu výnimočnosti EFQM v jednej organizácii. Taktiež sa začalo v mesiaci apríl s implementáciou systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 v jednej organizácii a s prípravou 2 etapy implementácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v troch organizáciách.

Implementácia modelu CAF

obrázok
V rámci prvej implementačnej etapy sa v priestoroch CAF centra konal 7. mája 2019 workshop modelu CAF pre dvanástich zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) a Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“). Školitelia Ing. Čupka  a Ing. Tomčík v rámci workshopu oboznámili účastníkov s popisom príkladov subkritérií a kritérií samohodnotiacej správy, prepojením v modeli CAF a vplyvom budúceho slovného a bodového hodnotenia na samohodnotiacu správu. Po absolvovanom workshope ÚV SR a ÚPV SR pokračujú v procese samohodnotenia a písania samohodnotiacej správy podľa modelu CAF.
Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

obrázok

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) okrem implementácie modelu CAF začal v apríli 2019 prvú etapu implementácie systému manažérstva proti korupcii. V mesiaci máj  prebiehala identifikácia zhody medzi požiadavkami normy ISO 37001:2016 a ich plnením v ÚV SR potrebnej pre vypracovanie vstupnej analýzy súčasného stavu. Dňa 2. mája sa v ÚV SR konalo stretnutie s konzultačnou spoločnosťou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici k riadeniu vzťahov so zainteresovanými stranami, zoznamu procesov ÚV SR, ku ktorému sa budú viazať korupčné riziká a ktoré budú súčasťou databázy aplikačného programového vybavenia.

ÚV SR po identifikácii zhody s požiadavkami normy ISO 37001:2016 vypracoval vstupnú analýzu súčasného stavu. Následne na školení 14. mája boli zamestnanci oboznámení s výsledkami dotazníkového prieskumu, ďalšími etapami implementácie ISO 37001:2016, vstupnou analýzou systému manažérstva proti korupcii v ÚV SR a s návrhom opatrení pre úspešnú implementáciu požiadaviek normy ISO 37001:2016.

  
V mesiaci máj sa začalo s prípravou implementácie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVSRII“). Implementácia systému manažérstva proti korupcii bude v ÚPVSRII prebiehať 12 mesiacov, ktorá bude rozdelená do 3 fáz. ÚPVSRII si určilo zodpovedných za zavedenie systému manažérstva proti korupcii, a to garanta systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a manažéra kvality pre ISO 37001. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na výber konzultačnej spoločnosti.

obrázok
Druhá etapa implementácie začína v mesiaci jún v Slovenskom metrologickom inšpektoráte (ďalej len „SMI“), Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVSRKK“) a Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“).

SMI začína v mesiaci jún aj s implementáciou ISO 37001 a počas prípravnej fázy vymenoval garanta systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a manažéra kvality pre ISO 37001. Pri implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019 bude SMI v priebehu 12 mesiacov pomáhať konzultačná spoločnosť APS Consulting, s.r.o.

V  ÚNMS SR bola v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vybraná konzultačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorá bude po dobu 12 mesiacov k dispozícii v ÚNMS SR a pomôže počas tohto obdobia implementovať systém správnym a efektívnym spôsobom. Zmluva o poskytovaní konzultačných a školiacich služieb pre implementáciu ISO 37001 bola podpísaná a zverejnená v CRZ. Od 1. júna 2019 začína ÚNMS SR s implementáciou systému manažérstva proti korupcii, kde v prvom týždni plánujeme úvodné stretnutie so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia, kde sa nastavia jednotlivé kroky potrebné pre úspešnú implementáciu.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

Obrázok

V mesiaci máj sa členovia implementačného tímu v ÚNMS venovali modelovaniu procesov SR a tvorbe potrebných interných dokumentov. Taktiež boli vyškolení interní audítori systému manažérstva kvality a vytvára sa proces pre výkon interných auditov. V ÚNMS SR bola dňom 31.05.2019 ukončená spolupráca s konzultačnou spoločnosťou INTER M&K a začal sa nový proces verejného obstarávania konzultačnej spoločnosti na zvyšný počet konzultačných hodín.

V SMI po vymenovaní garanta systému manažérstva kvality ISO 9001, manažéra kvality a 15 členov implementačného tímu bola vybraná konzultačná spoločnosť. Následne manažér kvality pre ISO 9001 a konzultačná spoločnosť CeMS, s.r.o. získali relevantné informácie o súčasnom stave SMI a doterajších systémoch za účelom naplnenia jednotlivých požiadaviek normy ISO 9001. Výsledkom je vypracovaná Analýza súčasného stavu, na základe ktorej budú prebiehať ďalšie fázy implementácie ISO 9001.

V ÚPVSRII sa začalo s prípravou implementácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a to menovaním garanta systému manažérstva kvality ISO 9001, manažéra kvality pre ISO 9001, ako aj 15 členov implementačného tímu. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na výber konzultačnej spoločnosti.

obrázok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice úspešne vymenoval garanta systému manažérstva kvality ISO 9001, manažéra kvality a 15 členov implementačného tímu a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vybral  konzultantku Ing. Moniku Haferovú. V júni začne s prvou fázou implementácie, kde v priebehu dvoch mesiacov bude potrebné získať dostatočné množstvo relevantných informácií potrebných na vypracovanie analýzy súčasného stavu systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001.   

V Úrade pre verejné obstarávanie sa začalo s prípravou implementácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, kde po výbere nového manažéra kvality začali s tvorbou implementačného tímu. Dňa 14.5.2019 prebehlo stretnutie s partnerom projektu, kde boli informovaní o ďalších krokoch potrebných pre začatie úspešnej implementácie. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na výber konzultačnej spoločnosti.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

Obrázok
Ministerstvo financií SR začalo v mesiaci marec s implementáciou modelu komplexného manažérstva kvality a to modelu výnimočnosti EFQM. V rámci prvej iniciačnej fázy bol vypracovaný implementačný plán, menovaný garant a metodik modelu výnimočnosti EFQM. Zároveň bol v MF SR vytvorený tím EFQM, ktorý sa bude podieľať na procese samohodnotenia a zlepšovania. V súčasnosti sa plánuje realizácia prvého školenia EFQM tímu. 
Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.