English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

2013

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rada Národného programu kvality SR

ZÁPISNICA č. 27
zo zasadnutia Rady Národného programu kvality SR
9. júl 2013, ÚNMS SR

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

Otvorenie

Bod 1. Aktivity ÚNMS SR
Bod 2. Príprava Národného programu kvality SR na roky 2013 – 2016   

Záver

Otvorenie

Zasadnutie Rady Národného programu kvality SR (ďalej len „Rada“) otvoril predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) a predseda Rady Jozef Mihok. Úvodom privítal všetkých zúčastnených a následne odovzdal slovo Ladislavovi Majchrákovi, poradcovi predsedu ÚNMS SR pri tvorbe Národného programu kvality SR na ďalšie obdobie.

k bodu 1.   
Predseda ÚNMS SR informoval o aktivitách ÚNMS SR ako aj o procese prípravy návrhu Národného programu kvality SR (ďalej len „NPK SR“).

k bodu  2.       
L. Majchrák informoval prítomných o príprave návrhu NPK SR na roky 2013 - 2016. Predstavil stratégiu NPK SR a novinky v návrhu ako Chartu kvality SR, prácu odborných sekcií, ktoré budú pri napĺňaní úloh Rady nápomocné. Zároveň bude fungovať Strategická skupina Rady, ktorá bude zabezpečovať transfer informácií medzi Radou a odbornými sekciami.

Záver
Po prerokovaní návrhu NPK SR a zapracovaní pripomienok členov Rady sa pristúpilo k hlasovaniu – prijatie dokumentu ako štátnej politiky kvality SR, ktorý bude predložený na schválenie vláde SR.

Hlasovanie:

Prítomní 12
Súhlasí  12
Zdržali sa hlasovania 0
Proti 0

NPK SR bol členmi Rady prijatý jednohlasne.

Na záver predseda ÚNMS SR a Rady poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a prácu v Rade.

Vypracovala:
Mgr. Mária Nezvalová

Za správnosť:
Ing. Ladislav Majchrák

Schválil:
Dr.h.c, prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
predseda ÚNMS SR

Bratislava, 9.7.2013


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 21. 1. 2014