English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

2012

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rada Národného programu kvality SR 

ZÁPISNICA č. 26
zo zasadnutia Rady Národného programu kvality SR
12. jún 2012, ÚNMS SR

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

Otvorenie

Bod 1.     Aktivity ÚNMS SR

Bod 2.     Vyhodnotenie plánu aktivít a cieľov členov Rady Národného programu kvality SR za rok 2011 a Plán aktivít a cieľov členov Rady  Národného programu kvality SR (ďalej len „NPK SR“) na rok 2012

Bod 3.     Príprava Národného programu kvality SR na roky 2013 - 2016

Rôzne     Informácie o implementácii modelu CAF zástupcov troch organizácií, s ktorými má úrad uzatvorené zmluvy o spolupráci.

Záver


k bodu 1.    Noví členovia Rady NPK SR

Zasadnutie Rady Národného programu kvality SR (ďalej len „Rada“) otvoril predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej ÚNMS SR) a predseda Rady Jozef Mihok.

Úvodom privítal všetkých zúčastnených a odovzdal slovo riaditeľke odboru kvality M. Jurkovičovej, ktorá taktiež privítala prítomných a predstavila nových členov Rady.

M. Jurkovičová informovala o súťaži Národná cena SR za kvalitu 2011 - 2012. Členov Rady oboznámila so základnými informáciami o súťaži, s doterajším priebehom 13. ročníka súťaže, ako aj s plánovanými aktivitami v rámci finále súťaže. Zároveň informovala, že prezident Slovenskej republiky prevzal záštitu nad 13. ročníkom súťaže.

Následne tajomníčka Rady M. Nezvalová informovala prítomných o organizácii 9. národnej konferencie o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa bude konať v dňoch 4. – 5. decembra 2012 v Bratislave. Informovala o cieľoch konferencie, cieľovej skupine, programe, ktorý sa skladá z dvoch častí, plenárnej časti a workshopov. M. Jurkovičová vyzvala členov Rady o sprostredkovanie informácií o národnej konferencii vo vlastných organizáciách a rezortoch. Návratka je umiestnená na internetovej stránke úradu.

K. Verešová z odboru kvality ÚNMS SR informovala prítomných o priebehu súťaže Top manažéri kvality roku 2011 – 2012 a Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality 2011 – 2012. M. Jurkovičová požiadala členov Rady, aby úrad informovali, ak vydávajú interný časopis, ktorý je možné zaradiť do kvalitatívno-kvantitatívnej analýzy súťaže Ocenenie  za publicistický prínos v oblasti kvality.

Na záver M. Jurkovičová informovala členov Rady o podpore, ktorú úrad venuje organizáciám verejnej správy pri implementácii modelu CAF.

Úrad má uzatvorených 6 zmlúv o spolupráci. Ide záväzok poskytnúť organizácii verejného sektora metodickú, školiacu, poradenskú a posudzovateľskú podporu pri trvalom zlepšovaní organizácie prostredníctvom modelu CAF. Cieľom tejto aktivity je trvalé zlepšovanie organizácie a získanie medzinárodného titulu Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý má platnosť 2 roky. Časový horizont je vytýčený na 12 – 24 mesiacov. Poskytovanie vzdelávania, poradenstva a konzultácií je na základe takejto zmluvy bezplatné.k bodu  2.     Vyhodnotenie plánu aktivít a cieľov členov Rady Národného programu kvality SR  za rok 2011 a Plán aktivít a cieľov členov Rady Národného programu kvality SR  na rok 2012

M. Nezvalová predstavila vyhodnotenie plánu aktivít a cieľov členov Rady za rok 2011 a 2012, ktorý prítomní obdržali na e-mailové adresy. M. Nezvalová požiadala členov Rady, aby sa ako pri plánovaní, tak aj pri vyhodnocovaní aktivít a cieľov zamerali na stanovenie merateľných cieľov. Merateľné ciele uvádza veľmi málo členov Rady a zamestnanci odboru kvality ich prácne získavajú. Požiadala prítomných na doplnenie chýbajúcich a sporných informácií.

V tejto časti bol predstavený Harmonogram vyhodnotenia Národného programu kvality SR 2009 - 2012 a prípravy NPK SR 2013 – 2016, ktorý je potrebné dodržať, aby boli príslušné dokumenty včas vypracované. M. Jurkovičová vyzvala prítomných k vyjadreniu pripomienok k harmonogramu. K harmonogramu nemal nikto z prítomných pripomienky.

Na záver druhého bodu programu M. Jurkovičová požiadala členov Rady, aby v prípade zmeny člena Rady, prípadne ukončenia členstva oficiálne informovali predsedu Rady a zároveň vlastnú organizáciu o tom, že je potrebné podať návrh na zmenu zástupcu organizácie v Rade. ÚNMS SR následne vystaví nový menovací dekrét na nového člena Rady.


k bodu 3.    Príprava Národného programu kvality SR  (NPK SR) na roky 2013 – 2016

M. Jurkovičová informovala o návrhu štruktúry NPK SR  na roky 2013 – 2016, ktorú odbor kvality pripravil a predložil členom Rady. Informovala, že vízia a poslanie tohto strategického dokumentu je veľmi dôležitá a vyzvala prítomných na pripomienkovanie a zaslanie návrhov k uvedenému materiálu.

Úrad vytvára pracovnú skupinu na prípravu NPK SR 2013 – 2016, do ktorej boli oslovení nielen členovia Rady, ale i iných organizácií verejného sektora. Do pracovnej skupiny sa prihlásilo 20 záujemcov o prácu na tomto strategickom dokumente. M. Jurkovičová požiadala členov Rady, ktorí majú ešte záujem o prácu v pracovnej skupine na tvorbu NPK SR 2013 – 2016, aby  sa prihlásili na odbore kvality v termíne do 15.6.2012.

I. Chovan zo Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií Slovenskej republiky navrhol pozmeniť víziu NPK SR  2013 – 2016 z pôvodnej verzie „Dosiahnuť, aby sa kvalita stala trvalou a prirodzenou hodnotou a súčasťou života občanov v Slovenskej republike. Zabezpečiť kvalitu života občanov Slovenskej republiky na úroveň priemernej kvality života členských štátov Európskej únie“ na „Prispieť k dosiahnutiu, aby sa kvalita stala trvalou a prirodzenou hodnotou a súčasťou života občanov v Slovenskej republike. Zabezpečiť kvalitu života občanov Slovenskej republiky na úroveň kvality života členských štátov Európskej únie“ .´k


k bodu
6.   Rôzne

Prezident KZ SR, F. Drozda informoval o problémoch, ktoré identifikovali ako organizácia a oznámil, že návrhy na zlepšenie uvedie do NPK SR na ďalšie obdobie.

A. Reichová z Najvyššieho kontrolného úradu SR predniesla informáciu  o Externej spätnej väzbe modelu CAF a získaní titulu Efektívny používateľ modelu CAF.

V. Dorovský, riaditeľ gymnázia, predniesol stručnú informáciu Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch o implementácii modelu CAF a Externej spätnej väzbe modelu CAF a informáciu o implementácii modelu CAF v IUVENTA Slovenský inštitút mládeže predniesol generálny riaditeľ V. Michalovič.


Záver
Na záver tajomníčka Rady poďakovala všetkým prítomným za účasť a spoluprácu  v Rade.


Úlohy:

1. Zaslanie návrhov členov pracovnej skupiny do NPK SR 2013 – 2016  (e-mailom na adresu maria.nezvalova@normoff.gov.sk)
Zodpovední:    všetci členovia Rady, ktorí sa nevyjadrili
Termín:           29.6.2012

2. Doplnenie materiálu Vyhodnotenie NPK SR za roky 2009 - 2012
Zodpovední:    SMÚ, TUKE, KZ SR, SSK,
Termín:           30.6.2012

3. Zaslanie návratiek potenciálnych prednášajúcich na národnú konferenciu o kvalite.
Zodpovední:    členovia Rady
Termín:           16.7.2012

4. Zaslanie informácií o vydávaní interných časopisov, ktoré by bolo možné zaradiť do kvalitatívno-kvantitatívnej analýzy súťaže Ocenenie za publicistický prínos  v oblasti kvality.
Zodpovední:    členovia Rady
Termín:           16.7.2012

5. Zapracovanie  návrhov členov do NPK SR 2013 - 2016
Zodpovední:    Odbor kvality
Termín:           20.7.2012


6. Vypracovanie prvého návrhu NPK SR 2013 - 2016
Zodpovední:    všetci členovia Rady a Odbor kvality
Termín:           10.8.2012

Vypracovala:
Mgr. Mária Nezvalová
odbor kvality

Za správnosť:
Mgr. Monika Jurkovičová, MBA
riaditeľka odboru kvality

Schválil:
Dr.h.c, prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
predseda ÚNMS SR

Bratislava, 22.06.2012 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 21. 1. 2014