Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Voľný pohyb tovaru
  3. Informačné stredisko WTO pre Dohodu TBT a SPS

Informačné stredisko WTO pre Dohodu TBT a SPS

Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) nadobudla platnosť 1. januára 1995. Bola publikovaná v Zbierke zákonov SR pod číslom 152/2000 Z. z. zo dňa 13. mája 2000.

Plnenie záväzkov výmeny informácií v súlade s doleuvedenými dohodami WTO bolo delegované na Informačné stredisko WTO činné na ÚNMS SR, zriadené podľa článku 10 Dohody o technických prekážkach obchodu (TBT/WTO) a Prílohy B Dohody o aplikácii sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS WTO).

Plnenie informačných povinností bolo do Slovenskej legislatívy implementované zákonom č. 55/2018 o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru v znení neskorších predpisov.

DOHODA TBT WTO

Cieľom Dohody TBT WTO je zabezpečiť, aby technické predpisy, technické normy a postupy posudzovania zhody neboli pripravované, prijímané alebo uplatňované s úmyslom vytvárať zbytočné prekážky v medzinárodnom obchode. Vzťahuje sa na všetky priemyselné a poľnohospodárske výrobky.
 
Oznamovací formulár stiahnuť (DOCX, 73,8 kB)  
stiahnuť (ODT, 40,8 kB)

DOHODA SPS WTO

Dohoda SPS WTO sa vzťahuje na sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ktoré môžu priamo alebo nepriamo vplývať na medzinárodný obchod.
 
Oznamovací formulár   stiahnuť (DOCX, 74,9 kB) 
stiahnuť (ODT, 41,5 kB)

Oznamovacie formuláre sa vyplňujú po dohode a v spolupráci s Informačným strediskom WTO v anglickom jazyku.

Informačné stredisko WTO v rámci svojich aktivít:
  • oznamuje Sekretariátu WTO v Ženeve návrhy národných technických predpisov a postupov posudzovania zhody, ktoré môžu mať významný vplyv na medzinárodný obchod, alebo ak ide o sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ktoré môžu priamo alebo nepriamo pôsobiť na medzinárodný obchod,
  • pravidelne týždenne zverejňuje prehľady notifikácií ostatných členských štátov WTO na webovej stránke ÚNMS SR,
  • zodpovedá primerané otázky ostatných členov a zainteresovaných strán ostatných členov,
  • na požiadanie sprostredkuje pre slovenské subjekty relevantné informácie, dokumenty alebo plné texty notifikovaných návrhov technických predpisov a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení,
  • sprostredkuje vysporiadanie pripomienok k uvedeným návrhom. Postup zodpovedania pripomienok ako aj odpoveď na pripomienky je koordinovaná  prostredníctvom IS WTO s príslušným oddelením Komisie (DG GROW).
Adresa:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Informačné stredisko WTO
P. O. Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15
 

Bližšie informácie v anglickom jazyku sú dostupné na webovom sídle Svetovej obchodnej organizácie: