Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR

Slovenský metrologický inšpektorát

Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) je orgánom štátneho metrologického dozoru. Kontroluje dodržiavanie plnenia povinností a ustanovení zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z s cieľom zabezpečiť jednotnosť a správnosť meraní v Slovenskej republike. SMI plní funkciu orgánu trhového dohľadu v oblasti meradiel uvádzaných na trh podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií Slovenský metrologický inšpektorát


Slovenský metrologický ústav 

Slovenský metrologický ústav (SMÚ ako národná metrologická inštitúcia, vykonáva činnosti v rámci kompetencií orgánu štátnej správy, vedecko – výskumné, normotvorné činnosti i priame služby spojené s odovzdávaním jednotiek a stupníc fyzikálnych a technických veličín a výrobou certifikovaných referenčných materiálov. V súlade s dlhodobým poslaním hlavnú pozornosť sústreďuje na riešenie úloh zameraných na rozvoj, zdokonaľovanie a udržiavanie národných etalónov a na harmonizácií ich kvality s etalónmi ostatných národných metrologických inštitúcií. Významný podiel na činnostiach ústavu má poskytovanie metrologických služieb, ktoré vykonáva na vysokej odbornej úrovni.

Viac informácií Slovenský metrologický ústav


Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Technický skúšobný ústav, š. p. (TSÚ) je nezávislý certifikačný, skúšobný a inšpekčný orgán pre posudzovanie zhody strojárenských výrobkov a spotrebného tovaru, preukazovania zhody stavebných výrobkov, ale i prístrojov a zariadení pre hazardné hry. Ďalšími odbornými službami sú overovanie a kalibrovanie meradiel a meracích prístrojov a certifikácia systémov manažérstva kvality.

Viac informácií Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.


Slovenská legálna metrológia, n.o.

Postavenie Slovenskej legálnej legálnej metrológie (SLM) v metrologickej infraštruktúre na Slovensku a jej hlavné úlohy vyplývajú zo štatútu neziskovej organizácie a z Rozhodnutia ÚNMS SR č. 2005/000557/00357 o organizácii určenej úradom, ktorým ÚNMS SR podľa § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o metrológii") určil Slovenskú legálnu metrológiu na výkon metrologickej kontroly meradiel a ďalších činností vyplývajúcich zo zákona o metrológii.

Viac informácií Slovenská legálna metrológia, n.o. 


Slovenská národná akreditačná služba 

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) je verejnoprávnou inštitúciou zriadenou zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SNAS je súčasne akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. Je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR. ÚNMS SR vykonáva monitorovanie plnenia požiadaviek nariadenia a zákona SNAS-om.

Viac informácií Slovenská národná akreditačná služba