Medzirezortné pripomienkové konanie

Medzirezortné pripomienkové konanie

Zoznam materiálov ÚNMS SR predkladaných na medzirezortné pripomienkové konanie:

Číslo materiálu Názov materiálu Pripomienkové konanie
UNMS/04932/2021-801 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie

Začiatok pripomienkového konania: 8.12.2021

Koniec pripomienkového konania: 29.12.2021

UNMS/03855/2021-801 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Začiatok pripomienkového konania: 3.12.2021

Koniec pripomienového konania: 
23.12.2021

UNMS/03972/2021-801
-016160/2021

Návrh na zrušenie úlohy č. 60 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021 Začiatok pripomienkového konania: 10.11.2021
Koniec pripomienkového konania: 24.11.2021
UNMS/04227/2021-211
- 015191/2021
Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2022 - 2026

Začiatok pripomienkového konania: 25.10.2021
Koniec pripomienkového konania: 8.11.2021

UNMS/01967/2021
-900/002741/2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. Začiatok pripomienkového
konania:
02.06.2021
Koniec pripomienkového  konania:
22.06.2021
UNMS/03763/2020-211/012735/2020 Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2021 až 2024 Začiatok pripomienkového
konania:
22.10.2020
Koniec pripomienkového  konania:
5.11.2020
UNMS/03230/2020-801/011342/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Začiatok pripomienkového
konania:
24.09.2020
Koniec pripomienkového  konania:
14.10.2020
UNMS/03787/2019-300 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru Začiatok pripomienkového
konania:
14.05.2020
Koniec pripomienkového  konania:
22.05.2020
UNMS/03787/2019-300 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru Začiatok pripomienkového
konania:
14.05.2020
Koniec pripomienkového  konania:
22.05.2020
UNMS/03787/2019-300 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru   Začiatok pripomienkového
konania:
13.12.2019
Koniec pripomienkového  konania:
07.01.2020
UNMS/03852/2019-300 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru  Začiatok pripomienkového
konania:
13.12.2019
Koniec pripomienkového  konania:
07.01.2020
UNMS/03852/2019-300 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnítvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách  Začiatok pripomienkového
konania:
22.10.2019
Koniec pripomienkového  konania:
12.11.2019
UNMS/03758/2019-300 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnítvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na  kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby Začiatok pripomienkového
konania:
18.10.2019
Koniec pripomienkového  konania:
08.11.2019
UNMS/03617/2019-300 Návrh na prevod správy 5 % akcií emitenta spoločnosti BIONT, a.s. zo správy Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky do správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Začiatok pripomienkového
konania:
09.10.2019
Koniec pripomienkového  konania:
22.10.2019
UNMS/01196/2019-300 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
31.05.2019
Koniec pripomienkového konania: 
20.06.2019
UNMS/00950/2019-900 Stratégia rozvoja metrológie Slovenskej republiky Začiatok pripomienkového
konania:
05.04.2019
Koniec pripomienkového
konania:
18.04.2019
UNMS/00901/2019-300 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia  
Začiatok pripomienkového
konania:
01.02.2019
Koniec pripomienkového
konania: 21.02.2019
2019/300/000370/00174 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia  
Začiatok pripomienkového
konania:
01.02.2019
Koniec pripomienkového
konania: 21.02.2019

 

2019/300/000370/00174 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore Začiatok pripomienkového
konania:
11.01.2019
Koniec pripomienkového
konania: 31.01.2019
2018/300/015461/03996 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky   Začiatok pripomienkového
konania:
20.12.2018
Koniec pripomienkového
konania:
15.01.2019
2018/300/012347/02451 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole Začiatok pripomienkového
konania:
22.10.2018
Koniec pripomienkového
konania:
12.11.2018
2018/300/009573/03213 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 26. zasadnutí generálnej konferencie pre váhy a miery vo Versailles v dňoch 13. - 16.  novembra 2018  Začiatok pripomienkového
konania:
22.08.2018
Koniec pripomienkového
konania:
05.09.2018
2018/300/008194/02755 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu Začiatok pripomienkového
konania:
13.07.2018
Koniec pripomienkového
konania:
02.08.2018
2018/300/008193/02754 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu Začiatok pripomienkového
konania:
13.07.2018
Koniec pripomienkového
konania:
02.08.2018
2018/300/008108/02726 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu Začiatok pripomienkového
konania:
11.07.2018
Koniec pripomienkového
konania:
31.07.2018
2018/300/008044/02642 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu Začiatok pripomienkového
konania:
10.07.2018
Koniec pripomienkového
konania:
30.07.2018
2018/300/007837/02604 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupnení elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu Začiatok pripomienkového
konania:
10.07.2018
Koniec pripomienkového
konania:
30.07.2018
2018/300/007836/02615 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí  Začiatok pripomienkového
konania:
03.07.2018
Koniec pripomienkového
konania:
24.07.2018
2018/300/007594/02539 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu Začiatok pripomienkového
konania:
28.06.2018
Koniec pripomienkového
konania:
19.07.2018
2018/300/005113/01777 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva Začiatok pripomienkového
konania:
09.05.2018
Koniec pripomienkového
konania:
29.05.2018
2018/300/003485/01268 Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu Začiatok pripomienkového
konania:
10.04.2018
Koniec pripomienkového
konania:
30.04.2018
2018/300/004160/01945 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu  Začiatok pripomienkového
konania:
06.03.2018
Koniec pripomienkového
konania:
26.03.2018
018/300/002229/00773 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte  Začiatok pripomienkového
konania:
20.02.2018
Koniec pripomienkového
konania:
05.03.2018
2018/300/000544/00242 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách Začiatok pripomienkového
konania:
22.01.2018
Koniec pripomienkového
konania:
09.02.2018
2018/300/000233/00117 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým ssa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
10.01.2018
Koniec pripomienkového
konania:
30.01.2018
2018/300/000231/00116 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti  o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky Začiatok pripomienkového
konania:
10.01.2018
Koniec pripomienkového
konania:
30.01.2018
2017/300/003965/01094 Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 173 zo 16. apríla 2014 k návrhu na zaradenie štátnej príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave do transformačného procesu na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby a návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 740 z 18. decembra 2013 k Návrhu zámeru transformácie a postupu transformácie organizácie Slovenský metrologický ústav v Bratislave na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby.    Začiatok pripomienkového
konania:
26. 10. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
09. 11. 2017
2017/300/010842/01971 Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov Začiatok pripomienkového
konania:
31. 07. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
18. 08. 2017
2017/300/009617/02947 Návrh na zrušenie úlohy č. 10 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017  Začiatok pripomienkového
konania:
28. 06. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
12. 07. 2017
2017/300/008157/01510 Zákon o metrológii Začiatok pripomienkového
konania:
23. 06. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
14. 07. 2017
2017/300/008282/01968 Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru a o zmene zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   Začiatok pripomienkového
konania:
29. 05. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
16. 06. 2017
2017/300/006973/02116 Zákon o technickej normalizácii Začiatok pripomienkového
konania:
31. 03. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
24. 04. 2017
2017/300/003353/00853 Návrh zákona o technickej normalizácii Začiatok pripomienkového
konania:
16. 01. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
27. 01. 2017
2016/300/012212/04051 Predbežná informácia k návrhu zákona o metrológii Začiatok pripomienkového
konania:
30.12.2016
Koniec pripomienkového
konania:
13. 01. 2017
2016/300/009651/03293 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška poplatkov za poskytovanie technickej normy Začiatok pripomienkového
konania:
22. 12. 2016
Koniec pripomienkového
konania:
13. 01. 2017
2016/300/009652/03294 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu, návrhu predpisu s fiškálnou požiadavkou a návrhu predpisu s finančnou požiadavkou Začiatok pripomienkového
konania:
10.11.2016
Koniec pripomienkového
konania:
01.12.2016
2016/300/009644/03289 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktoru sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov  Začiatok pripomienkového
konania:
10.11.2016
Koniec pripomienkového
konania:
01.12.2016
2016/300/008754/03023 Národný program kvality Slovenskej republiky - Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 - 2021 Začiatok pripomienkového
konania:
04.11.2016
Koniec pripomienkového
konania:
18.11.2016
2016/300/005449/01861 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
08.08.2016
Koniec pripomienkového
konania:
26.08.2016
2016/300/005576/01903 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
05.08.2016
Koniec pripomienkového
konania:
25.08.2016
2016/300/005646/01932 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vybavení námorných lodí Začiatok pripomienkového
konania:
15.07.2016
Koniec pripomienkového
konania:
04.08.2016