Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Kvalita
  3. Súťaže a ocenenia
  4. Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť
  5. Národná cena SR za kvalitu 2014

Národná cena SR za kvalitu 2014

Národná cena SR za kvalitu 2014

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2014

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil 20. novembra 2014 v Historickej budove Národnej rady SR výsledky Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu 2014, Národnej ceny Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť 2014 a ďalších súťaží vyhlasovaných ÚNMS SR.

Slávnostný večer sa uskutočnil pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku, ktorý zároveň počas večera odovzdal ocenenia tohtoročným víťazom Národnej ceny SR za kvalitu a ocenenia za celoživotný prínos v oblasti kvality.

Počas slávnostného večera boli taktiež odovzdané:

cenenia v rámci súťaže Cena za najlepší publicistický prínos v oblasti kvality práce, produkcie a života 2014,
ocenenie v rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2014,
titul Efektívny používateľ modelu CAF.
Národná cena SR za kvalitu 2014

Tento rok bol vyhlásený jubilejný 15. ročník tejto súťaže, ktorá ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť. Prihlásené organizácie prešli počas roka náročným hodnotiacim procesom, ktorý začal samohodnotením podľa modelu CAF alebo modelu výnimočnosti EFQM a následne boli preverené externým hodnotením.

O tom, že manažérstvo kvality je nevyhnutnosťou naozaj každej oblasti hospodárstva, nevynímajúc verejný sektor, svedčí aj skutočnosť, že do súťaže sa zapojili a boli ocenené organizácie z najrôznejších sfér, od výrobných podnikov, cez samosprávu, sociálne zariadenia a podobne.

Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o. (kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)
I.TRAN., s.r.o. (kategória B1 - organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov) 
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora) 

Ocenený finalista súťaže podľa modelu CAF:
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti podľa modelu CAF:
Mestská časť Bratislava - Petržalka (kategória C2 - organizácie samosprávy)

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu CAF:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)

NÁRODNÁ CENA SR ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2014

Spoločenská zodpovednosť ruka v ruke s manažérstvom kvality vytvára predpoklad konkurencieschopnosti a pozitívneho vnímania organizácie zo strany vlastných zamestnancov, zákazníkov, partnerov, až po občanov mesta v ktorom pôsobí. Vplyv organizácie na svoje okolie je rôzny a závisí od charakteru činnosti organizácie. Líši sa aj prístup organizácií k tejto problematike. Môžeme nájsť organizácie, kde je spoločenská zodpovednosť súčasťou stratégie organizácie, inde je uskutočňovaná ad hoc aktivitami a niekde je uplatňovaná veľmi limitovane. V súčasnosti pritom už existuje množstvo nástrojov na systematické riadenie a hodnotenie uplatňovania spoločenskej zodpovednosti. Práve s cieľom zhodnotenia dosiahnutej miery jej uplatňovania bol tento rok vyhlásený prvý ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť.

Ocenení finalisti súťaže:
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (kategória B1 – sektor verejnej správy - organizácie od 251 zamestnancov)
Obec Janova Lehota (kategória B2 – sektor verejnej správy - organizácie do 250 zamestnancov) 
 
VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY PRÁCE, PRODUKCIE A ŽIVOTA 2014

Kategória A) Najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár - publicista):
Ján Košturiak (názov príspevku: Moderný manažment? Ako za socíku.; uverejnený v: týždenníku Trend)

Kategória B) Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť):
Alžbeta Szabóová (názov príspevku: Interný dokument – môj kolega, môj partner; uverejnený v: časopise Kvalita)

Kategória C) Najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník): 
Anna Šatanová a kolektív (názov príspevku: How Slovak small and medium manufacturing enterprises maintain quality costs: an empirical study and proposal for a suitable modeld; uverejnený v: karentovanom časopise Total quality management and business excellence)

Kategória D) Najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia):
Peter Madzík (názov dizertačnej práce: Tvorba a riadenie vzťahov medzi praxou a vzdelávaním; obhájená na: Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline)

Kategória E) Najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia):
Tomáš Paukovček (názov diplomovej práce: Sledovanie a vyhodnocovanie spokojnosti zákazníka; obhájená na: Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2014

Kategória A) súkromný sektor:
Pavol Šurín, Business Excellence Manager, PosAm spol. s r.o.

Kategória B) sektor verejnej správy:
Miroslav Hrnčiar, manažér kvality, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

TITUL EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky


OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY

Ocenenie získali:
prof. Ing. Ivan Slimák, CSc.
prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.

Bulletin ocenených (PDF, 5,6 MB) (PDF 5,6 MB)

Fotogaléria (PDF, 4,7 MB) (PDF 4,7 MB)