Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Voľný pohyb tovaru
  3. Informačné stredisko WTO pre Dohodu TBT a SPS
  4. Správa EK o fungovaní oznamovacieho postupu

Správa EK o fungovaní oznamovacieho postupu

Správa EK o fungovaní oznamovacieho postupu

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov o fungovaní postupu oznamovania podľa Dohody svetovej obchodnej organizácie o technických prekážkach obchodu.

Dohoda o technických prekážkach obchodu umožňuje členom WTO oboznámiť sa s novými technickými predpismi a postupmi posudzovania zhody, pričom základným predpokladom jej fungovania je plnenie povinností zo strany členov WTO a dodržiavanie zásad transparentnosti. V tejto oblasti zohrávajú dôležitú úlohu národné informačné strediská, ktoré sú povinné zodpovedať všetky primerané otázky ostatných členov a zainteresovaných strán týkajúce sa navrhovaných alebo prijatých technických predpisov alebo postupov posudzovania zhody, a ktoré sú tiež zodpovedné za sprostredkovanie pripomienok k oznámeniam k notifikáciám ostatných členov WTO.

Dohoda teda nielen vymedzuje informačné a oznamovacie povinnosti členov, ale určuje aj právo vstupovať do procesu prípravy právnych úprav iných členov, ak majú významný vplyv na obchod.

V záujme plného využitia možností Dohody o technických prekážkach obchodu WTO vypracovala Európska komisia uvedenú správu. Jej cieľom je zvýšiť povedomie zainteresovaných subjektov vrátane ekonomických operátorov a subjektov malého a stredného podnikania o možnostiach ktoré ponúka oznamovací postup týkajúci sa technických prekážok obchodu.

Správa Európskej komisie sa tiež zaoberá aktuálnym vývojom notifikačného postupu ako základného nástroja transparentnosti a odporúča niekoľko konkrétnych opatrení na jeho zlepšenie.

Plný text Správy Komisie (PDF, 230,7 kB) (PDF, 230,7 kB)