Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Kvalita
 3. Národný program kvality SR
 4. Národný program kvality SR 2017 - 2021

Národný program kvality SR 2017 - 2021

Národný program kvality SR 2017 - 2021

Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií:
Druhá polovica roka 2016 bola v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR") zameraná na prípravu Národného programu kvality Slovenskej republiky na nasledujúce päťročné obdobie.
Materiál bol v decembri 2016 predložený na rokovanie vlády SR, ktorá ho uznesením vlády SR č. 594 z 14. decembra 2016 schválila. Do platnosti tak vstúpila stratégia, ku ktorej sa môžu pridať organizácie vo verejnom a súkromnom sektore a jeho hlavnou úlohou je napomôcť organizáciám zamerať úsilie pri neustálom zlepšovaní kvality s cieľom poskytovať kvalitnejšie produkty a služby.

Poslanie NPK SR:
Dobre spravovaný a dobre fungujúci sociálny štát.

Vízia NPK SR:
Zvýšiť konkurencieschopnosť krajiny zjednotením celonárodného úsilia o neustále zlepšovanie kvality v organizáciách verejného a súkromného sektora.

Strategické ciele NPK SR:
Stratégia zlepšovania kvality je zameraná na dosiahnutie troch základných cieľov, ktoré vymedzujú, usmerňujú a zjednocujú celonárodnú snahu o neustále zlepšovanie kvality produktov a služieb v krajine.

Ide o tieto strategické ciele:

 • Výnimočnosť organizácie. Podporovanie systémového prístupu k dosahovaniu výnimočnosti organizácie z hľadiska kvality poskytovaných produktov a služieb.
 • Manažérstvo kvality. Podporovanie zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií pomocou samohodnotenia a benchmarkingu a implementácie požiadaviek systémových noriem.
 • Konkurencieschopnosť. Podnecovanie a podporovanie organizácií k neustálemu zlepšovaniu a trvalo udržateľnému rozvoju.
 • Prioritné oblasti NPK SR:
 • V úsilí o dosiahnutie strategických cieľov sa stratégia koncentruje na päť prioritných oblastí, ktoré vychádzajú z analýzy súčasného stavu v zlepšovaní kvality a skúseností z udeľovania Národnej ceny SR za kvalitu a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť. Práve tu sa odrážajú predstavy a požiadavky zainteresovaných strán, ktoré majú potenciál výrazne prispieť k zlepšovaniu organizácií pri dosahovaní vízie a plnení ich poslania v podobe kvalitnejších výstupov a výsledkov. Keďže s implementáciou stratégie zlepšovania kvality sa počíta od roku 2017 a ďalej, budú konkrétne kvantitatívne ciele a opatrenia v každej prioritnej oblasti dopracované v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami.

Ide o tieto priority:

 • Zlepšovanie organizácií podporovaním zavádzania komplexného manažérstva kvality (TQM).
 • Zvyšovanie kultúry kvality podporovaním, propagovaním a udeľovaním NCSRK a NCSRSZ.
 • Identifikácia príležitostí na zlepšovanie samohodnotením a rozvíjanie benchmarkingu a benchlearningu organizovaním iniciačných podujatí a aktivít.
 • Spolupráca so zainteresovanými stranami na implementácii stratégie a organizovanie spoločných iniciatív na podporu zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií.
 • Dosahovanie lepších výsledkov podporovaním strategického plánovania výnimočnosti a systémov riadenia výkonnosti a rozvoja zamestnancov.

Plnenie uvedených priorít možno dosiahnuť jedine aktívnou účasťou a spoluprácou so zainteresovanými stranami vo verejnom a súkromnom sektore, ale aj organizáciami a jednotlivcami aktívne participujúcimi na kultúrnom, spoločenskom a hospodárskom živote krajiny.

Národný program kvality - Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 - 2019 (PDF, 971,9 kB)