Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Technická normalizácia
  3. Technické komisie
  4. Národné technické komisie

Národné technické komisie

Národné technické komisie

Technická komisia (ďalej len „TK“) je podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov odborný poradný orgán Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako slovenského národného normalizačného orgánu.

TK sa podieľa na tvorbe slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, na pripomienkovaní a ďalších činnostiach, ktoré súvisia s technickou normalizáciou.

Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania technickej komisie upravuje Štatút technickej komisie a rokovací poriadok technickej komisie (PDF, 664,7 kB), ktorý vydá úrad ako slovenský národný normalizačný orgán.

Zásady etického správania člena TK upravuje Etický kódex v oblasti technickej normalizácie (PDF, 226,2 kB). 

Zoznamy TK s prepojením na partnerské európske a medzinárodné technické komisie (ďalej len „TC“) sú uvedené v príslušných excelovských tabuľkách pre jednotlivé sektory. Tabuľka každého sektoru obsahuje základné informácie o TK (názov, meno predsedu s mailovým kontaktom, meno tajomníka s mailovým kontaktom) a zoznam TC, ktoré sú pre danú TK partnerské. V prípade, že pre TC existuje spracovateľ medzinárodnej spolupráce, uvádza sa jeho meno a mailový kontakt.

TC v danom sektore, ktoré nie sú partnerské k žiadnej TK na národnej úrovni, ale na tvorbe stanovísk k návrhom dokumentov týchto TC spolupracujú spracovatelia medzinárodnej spolupráce, sa uvádzajú v dolnej časti tabuľky s menami spracovateľov a s ich mailovým kontaktom.

 

Sektor/prepojenie na TK

Názov sektoru

A (XLSX, 15,9 kB) 

Služby

B (XLSX, 34,5 kB)

Budovy a výstavba

C (XLSX, 11,3 kB)

Chemické látky, chemické inžinierstvo

F (XLSX, 19 kB)

Základné normy a ostatné nezaradené

H, N (XLSX, 22,1 kB)

Výrobky pre domácnosť a voľný čas,  nekovové materiály

I (XLSX, 14,4 kB)

Strojné inžinierstvo, ergonómia

M (XLSX, 19,2 kB)

Kovové materiály, nedeštruktívne skúšanie

P (XLSX, 14,2 kB)

Plynárenstvo

S (XLSX, 22,6 kB)

Zdravie, životné prostredie a zdravotnícke prístroje a vybavenie

T (XLSX, 18,9 kB)

Doprava, mechanické spracovanie a údržba, balenie a obaly

Z (XLSX, 15,8 kB)

Informačné technológie

El (XLSX, 19,7 kB)

Elektrotechnická oblasť a energetika

 

Zapojte sa do procesu tvorby technických noriem a staňte sa členom TK, podrobnejšie informácie o rôznych formách zapojenia sa nájdete v sekcii Zapojte sa a spolupracujte.

V prípade záujmu o členstvo v TK ho adresujte formou písomnej žiadosti Vašej organizácie/Vášho subjektu. V žiadosti uveďte odôvodnenie Vášho záujmu, meno a priezvisko zástupcu, ktorý bude členom TK vrátane jeho mailového kontaktu. K žiadosti priložte stručný profesijný CV zástupcu alebo prehlásenie o jeho odbornej spôsobilosti a vyplnený dotazník (DOCX, 63,5 kB) adresujte tajomníkovi príslušnej TK, ktorého kontakt je uvedený v príslušných tabuľkách jednotlivých sektorov.

Informácie o všetkých technických komisiách a subkomisiách a iných technických grémiách nájdete cez pripravené prepojenie na stránkach:

CEN – Európsky výbor pre normalizáciu 

CENELEC – Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike 

ETSI – Európsky inštitút pre telekomunikačné normy 

ISO – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 

IEC – Medzinárodná elektrotechnická komisia