Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Technická normalizácia
  3. Program rozvoja technickej normalizácie
  4. Program rozvoja technickej normalizácie – preklady
Program rozvoja technickej normalizácie – preklady

Program rozvoja technickej normalizácie – preklady

Program rozvoja technickej normalizácie (ďalej len "PRTN") je program realizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“), odborom technickej normalizácie, zameraný na podporu činnosti ÚNMS SR ako slovenského národného normalizačného orgánu a najmä na podporu činností súvisiacich s tvorbou STN a TNI prekladom európskych a medzinárodných noriem do štátneho jazyka a s tvorbou pôvodných STN a TNI.  

Do PRTN sa môže zapojiť právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v Metodickom postupe, ktorým sa realizuje program Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie (PDF, 715,6 kB) (ďalej len "Metodický postup") a ktorý vytvára základný rámec postupov pri zverejňovaní a ukončovaní úloh v závislosti od konkrétnych oblastí.

Účelom Metodického postupu je zabezpečiť transparentnosť a jednotný postup ÚNMS SR pri zverejňovaní úloh zaradených do PRTN a zabezpečenie rovnakých podmienok pre každého žiadateľa, ktorý sa prihlási na riešenie úlohy.

V rámci PRTN zverejňuje ÚNMS SR úlohy podľa sektorov odborných oblastí:

Sektory pre STN a TNI prekladom (PDF, 193 kB)
 

POZOR ZMENA od 15. 3. 2021

Pokyny na prihlasovanie na riešenie úloh rozvoja TN

Na riešenie úloh zverejnených v zozname PRTN je možné sa prihlásiť najneskôr do dátumu uvedeného na príslušnom zozname, e-mailom na adresu navrhynoriem@normoff.gov.sk

alebo na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15
 

Žiadateľ musí predložiť prihlasovací formulár na úlohu (DOC, 38,9 kB) a potvrdenie splnenia kritérií uvedených v Metodickom postupe (PDF, 197,8 kB).

Riešenie úloh plánu technickej normalizácie na prevzatie európskych noriem alebo medzinárodných noriem prekladom do štátneho jazyka úrad realizuje s vybraným spracovateľom na základe objednávky, ktorej neoddeliteľnou súčasťou a prílohou sú Obchodné podmienky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (PDF, 498,1 kB).

Vybraný spracovateľ zašle úradu potvrdenie o akceptovaní objednávky (DOC, 36,4 kB).

Zoznamy úloh rozvoja technickej normalizácie 2021 – preklady

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 11 (PDF, 267,8 kB)
zverejnené 22. 11. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 10 (PDF, 212,5 kB)
zverejnené 20. 10. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 9 (PDF, 215,6 kB)
zverejnené 20. 9. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 8 (PDF, 222,3 kB)
zverejnené 26. 8. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 7 (PDF, 193,9 kB)  
zverejnené 27. 7. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 6 (PDF, 422,6 kB) 
zverejnené 28. 6. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 5 (PDF, 402,4 kB) 
zverejnené 21. 5. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 4 (PDF, 429,8 kB) 
zverejnené 23. 4. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 3 (PDF, 408 kB) 
zverejnené 25. 3. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 2 (PDF, 222,8 kB) 
zverejnené 19. 2. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 1 (PDF, 407,1 kB) 
zverejnené 28. 1. 2021


Vzor oponentského posudku (RTF, 44,8 kB) a záverečnej správy (RTF, 68,7 kB).