English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Verejné prerokovanie návrhov STN

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na verejné prerokovanie návrhy európskych noriem a iných dokumentov pripravovaných Európskym výborom pre normalizáciu (CEN), Európskym výborom pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC), Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI), ktoré sú zároveň návrhmi slovenských technických noriem STN, a návrhy medzinárodných noriem pripravovaných Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC). Zoznamy návrhov noriem sa uvádzajú v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov noriem v nasledujúcom členení:

 

Plán technickej normalizácie (PTN)

Zoznamy úloh zaradených do Plánu technickej normalizácie podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňujú na nasledovnej stránke ÚNMS SR v časti Technická normalizácia - Plán technickej normalizácie.

Orgány, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú záujem stať sa účastníkmi pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN, sa môžu prihlásiť do 4 týždňov od zverejnenia zoznamu u spracovateľa, ktorého adresa je uvedená pri konkrétnej úlohe.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 1. 10. 2014