English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Nová vyhláška ÚNMS SR o meradlách a metrologickej kontrole

14. jún 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) oznamuje, že dňa 12. júna 2019 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená nová vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nahrádza doterajšiu vyhl...

Aktivity implementácie manažérstva kvality v mesiaci máj

10. jún 2019
Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V rámci prvej implementačnej časti sa od januára 2019 spustila implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v štyroch partnerských organizáciách ...

49. Fórum metrológov

7. jún 2019
Slovenská metrologická spoločnosť (ďalej len „SMS“) pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad“) organizovala pri príležitosti Svetového dňa metrológie 49. Fórum metrológov spojené s odovzdávaním ocenenia predsedu úradu ceny J. A. Segnera za metrológiu, ktor...

Aktivity CAF centra v mesiaci máj 2019

6. jún 2019
CAF centrum ako vzdelávacie stredisko V mesiaci máj sa v CAF centre zorganizovali viaceré školenia zamerané ako na tradičné témy systémov manažérstva kvality, tak i na nové témy, ktoré vyplynuli z dopytu zamestnancov verejnej správy. Ide napr. o systém manažérstva proti korupcii ...

OZNAM - Typovky.sk - nová adresa

4. jún 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že zoznam schválených typov, pôvodne umiestený na webovom sídle www.typovky.sk je odo dňa 01.06.2019 dostupný na novej adrese: https://typovky.unms.sk/.

CAF centrum organizuje školenie "SWOT analýza ako nástroj zlepšovania"

30. máj 2019
CAF centrum ako stredisko podpory pre organizácie verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 20. júna 2019 v ÚNMS SR školenie „SWOT analýza ako nástroj zlepšovania“. Cieľovou skupinou školenia sú zamestnanci organizácií verejnej správy, ktorí budú mať možn...

Pozvánka na školenie „Metóda 8 krokov k úspešnej zmene“

29. máj 2019
Po úspešnom školení, ktoré sa v ÚNMS SR na tému Change managementu uskutočnilo koncom mája, sa CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality rozhodlo školenie na rovnakú tému zorganizovať opäť dňa 25. júna 2019. Cieľovou skupinou ...

CAF centrum organizuje školenie "Manažérstvo sťažností"

27. máj 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 27. júna 2019 v ÚNMS SR školenie „Manažérstvo sťažností“. Cieľovou skupinou školenia sú zamestnanci organizácií verejnej správy zodpovední za riadenie/vybavovanie sť...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: