English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY - VÝZVA NA ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU

20. september 2019
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako k...

Pozvánka na konferenciu "Podpora inovácií prostredníctvom noriem"

19. september 2019
Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) organizujú dňa 13. novembra európsku konferenciu s názvom „Podpora inovácií prostredníctvom noriem“. Cieľom tohto podujatia je podporiť zavádzanie inovácií na trh s využitím nori...

AUGUST Z POHĽADU IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY A MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII

13. september 2019
Dňa 14. augusta 2019 sa v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) konalo stretnutie zástupcov ÚNMS SR so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., za účasti manažéra kvality pre ISO 37001. Na...

Svetový deň normalizácie

10. september 2019
       Každoročne si dňa 14. októbra pripomíname úsilie tisícov odborníkov, ktorí spolupracujú a vytvárajú  technické normy v rámci medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu...

Leto v CAF centre - august 2019

9. september 2019
CAF centrum ako vzdelávacie stredisko Školenie Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 Aj počas leta CAF centrum organizovalo v druhom augustovom týždni školenie, a to konkrétne na systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, o ktoré je stále ve...

Príprava návrhu vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

2. september 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 2. septembra 2019 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípr...

Príprava návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách

2. september 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 2. septembra 2019 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípr...

Pozvánka na workshop "Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód"

21. august 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 26. septembra 2019 v ÚNMS SR workshop „Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód“. Workshop je určený pre manažérov a zamestnancov organizácií verej...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: