English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Váhy

Vzťahuje sa povinná metrologická kontrola na váhy v zdravotníckom zariadení používané na váženie pacientov?

V § 8 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) sa uvádza, čo rozhoduje o zaradení meradla do skupiny určených meradiel. Podľa písmena b) ide o merania pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia. V prípade váženia pacientov na účely monitorovania, diagnostikovania a liečby sú teda určeným meradlom váhy s neautomatickou činnosťou (analógové aj digitálne), ktoré počas používania podliehajú následnému overeniu podľa zákona o metrológii.

Aké požiadavky sú kladené na váhy s neautomatickou činnosťou?

Základné požiadavky na váhy s neautomatickou činnosťou ustanovuje nariadenie vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu (ďalej len „nariadenie vlády“). Toto nariadenie vlády sa podľa § 1 ods. 2 vzťahuje na váhy, ktoré sa používajú na:
  1. váženie v obchodných vzťahoch,
  2. váženie na výpočet poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, odškodnenia, poistenia alebo podobných typov platieb,
  3. váženie, ak to ustanovuje osobitný predpis (napríklad v oblasti puncovníctva alebo cestnej dopravy) alebo na účely vypracúvania posudkov súdnych znalcov,
  4. váženie pacientov v zdravotníctve na účely monitorovania, diagnostikovania a liečby,
  5. váženie pri príprave liekov na predpis v lekárňach a pri analýzach v lekárskych laboratóriách alebo farmaceutických laboratóriách,
  6. určovanie ceny podľa hmotnosti pri priamom predaji verejnosti a pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov,
  7. iný účel, ktorý nie je ustanovený v písmenách a) až f).
Váhy používané v zmysle bodov a) až f) podliehajú pred sprístupnením na trhu posúdeniu zhody a počas používania podliehajú povinnej metrologickej kontrole (overeniu).

Časy platnosti overenia jednotlivých druhov váh s neautomatickou činnosťou uvádza nasledujúca tabuľka:
 
Druh váhy    Prvotné overenie  Čas platnosti overenia 
Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II, III a IIII  po vykonanej oprave  2 roky
Váhy s neautomatickou činnosťou na zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo koleso koľajových a cestných vozidiel staticky  
a) cestné 
b) koľajové 
 - 
po vykonanej oprave  1 rok
po vykonanej oprave  2 roky
Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I a II na váženie drahých kovov, kameňov a cenných materiálov a používané v zdravotníctve    po vykonanej oprave  2 roky
Váhy s neautomatickou činnosťou na počítanie kusov a na zisťovanie vlastností látok  po vykonanej oprave  2 roky

Aký je rozdiel medzi váhami s automatickou činnosťou a s neautomatickou činnosťou?

Rozdiel medzi váhami s automatickou a neautomatickou činnosťou je nasledovný:
  • Váhy s neautomatickou činnosťou sú váhy, ktoré vyžadujú v priebehu procesu váženia zásah obsluhy, najmä pokiaľ ide o naloženie a/alebo zloženie meraného zaťaženia na nosič zaťaženia váh alebo z neho a pokiaľ ide o určenie výsledku váženia.
  • Váhy s automatickou činnosťou sú váhy, ktoré vykonávajú váženie bez zásahu obsluhy a ktoré uvedú do chodu automatický proces charakteristický pre tieto váhy. Váhy s automatickou činnosťou sa používajú najmä v oblasti priemyselnej výroby ako triediace, plniace alebo kontrolné váhy

Spôsob indikácie (zobrazovania) nameranej hodnoty váhy t. j. analógový alebo digitálny, nie je rozhodujúci pre zaradenie váhy k určitému druhu váh. To znamená, že aj takzvaná „bežná osobná váha“, ktorá má digitálny displej je váhou s neautomatickou činnosťou.

 
 

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 23. 5. 2017