English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Súťaž Top manažéri kvality roka 2018

 

Manažérstvo kvality je prirodzenou súčasťou každého úspešného podniku a organizácie verejnej správy. Funkčný a udržiavaný systém manažérstva kvality pomáha organizáciám zefektívňovať procesy, pružnejšie reagovať na potreby zákazníkov, ale aj na zmeny z externého prostredia a v neposlednom rade napomáha dosahovať vytýčené výsledky organizácie.

Kvalita sa samozrejme týka každého zamestnanca a jej budovanie je predovšetkým o práci s ľuďmi. Osobou, ktorá však zodpovedná za funkčný systém manažérstva kvality je práve manažér kvality. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), ktorý je vyhlasovateľom Národnej ceny SR za kvalitu, neoceňuje v oblasti kvality len organizácie, ale aj osobnosti a to v rámci súťaže TOP MANAŽÉRI KVALITY. V roku 2018 je vyhlásený 16. ročník tejto súťaže.

Súťaž oceňuje manažérov kvality a osoby v pozícii priamo spojenej s budovaním a rozvojom systémov manažérstva kvality, resp. komplexného manažérstva kvality vo svojich organizáciách, čím aktívne prispievajú k rozvoju vlastnej organizácie.

Cieľom súťaže je:

 • oceniť osobný podiel odborníkov a profesionálov v oblasti budovania, implementácie a rozvoja systémov manažérstva kvality, resp. komplexného manažérstva kvality vo svojej organizácii,
 • zviditeľniť výsledky práce predstaviteľov manažérstva kvality a poukázať na ich význam pri rozvoji vlastnej organizácie,
 • prejaviť uznanie a podporiť predstaviteľov manažérstva kvality pri mimoriadnom plnení pracovných úloh,
 • oboznámiť verejnosť s významnými predstaviteľmi z oblasti manažérstva kvality v Slovenskej republike.

Organizácie súkromného a verejného sektora majú možnosť nominovať do súťaže:

 • manažéra kvality,
 • zmocnenca pre kvalitu,
 • špecialistu kvality,
 • metodika modelu výnimočnosti EFQM,
 • metodika modelu CAF,
 • osobu v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality.

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie a to zaslaním prihlášky na adresu ÚNMS SR v termíne do 30. septembra 2018. Bližšie informácie o podmienkach a kritériách súťaže sú uvedené v štatúte súťaže.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v nasledujúcich kategóriách:

 • Kategória A) Top manažér kvality roka 2018 – súkromný sektor
 • Kategória B) Top manažér kvality roka 2018 – sektor verejnej správy

Úspešný uchádzač v každej kategórii získa prestížne ocenenie „Top manažér kvality roka 2018“, ktoré mu bude slávnostne odovzdané počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v novembri 2018.

Ďalšie informácie k súťaži poskytne útvar kvality:
tel:  02/ 57 485 121
email: kvalita@normoff.gov.sk

Na stiahnutie:
Štatút súťaže (PDF, 743,2 kB)

Súťažná dokumentácia:
Príloha 1 – šablóna životopisu (DOCX, 37,4 kB)
Príloha 2 – aktivity v oblasti kvality (DOCX, 31,9 kB)
Príloha 3 – prihláška do súťaže (DOCX, 45,1 kB)
Príloha 4 - súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzač (DOCX, 33,1 kB)
Príloha 5 - súhlas so spracovním osobných údajov navrhovateľ (DOCX, 33,1 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 15. 6. 2018