English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Skúšobníctvo

Odbor vykonáva v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody činnosti v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zhode“) a činnosti v zmysle zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Činnosť je zameraná predovšetkým na nasledujúce oblasti:

 • zabezpečovanie vykonávania posudzovania zhody podľa zákona č. 264/1999 Z. z. a podľa zákona č. 254/2011 Z. z.,
 • udeľovanie, zmeny a odnímanie autorizácie subjektom,
 • notifikácia subjektov určených na vykonávanie posudzovania zhody podľa smerníc ES,
 • aplikácia nariadení vlády SR ako vykonávacích predpisov zákona o zhode,
 • metodické riadenie činností autorizovaných osôb a notifikovaných osôb (ďalej len AO/NO), vydávanie metodických pokynov,
 • vykonávanie kontrolnej činnosti AO/NO podľa zákona o zhode a podľa zákona č. 254/2011 Z. z.,
 • zverejňovanie informácií z oblasti posudzovania zhody,
 • predkladanie požiadaviek na zabezpečenie úloh Programu rozvoja skúšobníctva, príprava a uzatváranie zmlúv na rozvoj skúšobníctva medzi ÚNMS SR a AO/NO,
 • koordinácia činností pracovných skupín NO pre smernice ES, resp. nariadenia vlády SR,
 • účasť na príprave a vypracovaní návrhov medzinárodných zmlúv, zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohôd a zúčastňovanie sa na medzinárodných rokovaniach v oblasti posudzovania zhody a technickej normalizácie,
 • vykonávanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti posudzovania zhody.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 14. 6. 2016