English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy pôvodných STN na verejné prerokovanie – Drafts of national standards for public enquiry

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade s § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy dole uvedených pôvodných STN. Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby alebo národné normalizačné orgány členov CEN-CENELEC môžu pripomienky k návrhu zasielať spracovateľovi alebo do ÚNMS SR do dátumu uvedeného v príslušnom oznámení. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na požiadanie. V prípade požiadavky na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným a poštovným.

Slovak Office of Standards, Metrology and Testing (SOSMT) in accordance with Art. 6 of the Law No. 264/1999 Coll. on technical requirements for products and on conformity assessment and on change and amendment of some Acts in current wording and in accordance with Regulation EU (No.) 1025/2012 submits for public enquiry the drafts of home grown national standards listed below. Any public authority, legal or natural person or any CEN-CENELEC member standardization organisation can send their comments to the project leader or to SOSMT until the date given in the respective announcement. The text of a particular draft in electronic form will be sent by SOSMT on a request. If a paper version is requested, this will be provided for the cost of copying.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára v slovenskom jazyku.

Formulár na pripomienky (DOC, 38,9 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky

Návrhy pôvodných STN 04/2017 (PDF, 214,9 kB)
Návrhy pôvodných STN 03/2017 (PDF, 129,3 kB)
Návrhy pôvodných STN 02/2017 (PDF, 127,8 kB)
Návrhy pôvodných STN 01/2017 (PDF, 124,9 kB)

Návrhy pôvodných STN 10/2016
(PDF, 22,7 kB)

Návrhy pôvodných STN 09/2016
Návrhy pôvodných STN 08/2016 (PDF, 21,7 kB)
Návrhy pôvodných STN 07/2016 (PDF, 21,7 kB)
Návrhy pôvodných STN 06/2016 (PDF, 23,1 kB)
Návrhy pôvodných STN 05/2016 (PDF, 29,2 kB)
Návrhy pôvodných STN 04/2016 (PDF, 28,6 kB)
Návrhy pôvodných STN 03/2016 (PDF, 27,9 kB)
Návrhy pôvodných STN 02/2016 (PDF, 22,9 kB)
Návrhy pôvodných STN 01/2016 (PDF, 24,5 kB)

Návrhy pôvodných STN 14/2015 (PDF, 22,9 kB)
Návrhy pôvodných STN 13/2015 (PDF, 24,2 kB)
Návrhy pôvodných STN 12/2015 (PDF, 23,1 kB)
Návrhy pôvodných STN 11/2015 (PDF, 21,7 kB)
Návrhy pôvodných STN 10/2015 (PDF, 22,2 kB)
Návrhy pôvodných STN 09/2015 (PDF, 23,0 kB) 
Návrhy pôvodných STN 08/2015 (PDF, 21,9 kB)
Návrhy pôvodných STN 07/2015 (PDF, 20,4 kB)
Návrhy pôvodných STN 06/2015 (PDF, 22,5 kB)
Návrhy pôvodných STN 05/2015 (PDF, 22,4 kB)
Návrhy pôvodných STN 04/2015 (PDF, 20,5 kB)
Návrhy pôvodných STN 03/2015 (PDF, 21,2 kB)
Návrhy pôvodných STN 02/2015 (PDF, 22,9 kB)
Návrhy pôvodných STN 01/2015 (PDF, 20,8 kB)

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 28. 11. 2017