English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vodomery

Môžu sa bytové vodomery použiť za účelom fakturácie spotrebovanej vody v byte?

Áno, bytový vodomer rovnako ako vodomer na päte domu (tzv. „vodomer dodávateľa“) možno použiť na účely fakturácie, za predpokladu jeho platného overenia, a to tak, že sa použijú hodnoty indikované týmito meradlami. Ak by mali bytové vodomery slúžiť iba na orientačné meranie spotreby vody bez vykonania metrologickej kontroly (overenia), nebolo by možné garantovať správnosť ich údajov. Ďalšie používanie vodomerov bez vykonania overenia je symbolické a indikované hodnoty spotrebovaného množstva vody sú v najlepšom prípade len informatívne a nemôžu byť použité v platobnom styku.

Zákon o metrológii ale neustanovuje, akým spôsobom sa prepočítava údaj indikovaný určeným meradlom – bytovým vodomerom na konečnú fakturovanú sumu. Zároveň poznamenávame, že medzi údajom vodomera na päte domu a súčtom údajov bytových vodomerov bude vždy rozdiel, ktorý je spôsobený rôznymi, najmä technickými príčinami (chyby vodomerov, súčet malých odberov nezaznamenaných bytovými vodomermi, rôzny čas odčítania údajov, netesnosti, neoprávnený odber a pod.).

Pre bližšie informácie o problematike fakturácie a rozpočítavania spotrebovanej vody v bytovom dome, odporúčame obrátiť sa na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Je výmena bytových vodomerov povinná?

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priamo neustanovuje pre používateľa určeného meradla povinnosť výmeny tohto meradla. Podľa § 8 tohto zákona však podliehajú určené meradlá vrátane vodomerov povinnej metrologickej kontrole (overeniu určeného meradla). Ak určené meradlo pri overení vyhovie všetkým ustanoveným požiadavkám, ktoré sa naň vzťahujú, je možné toto meradlo naďalej používať počas platnosti jeho overenia. V aplikačnej praxi sa vodomery ako určené meradlá, ktoré majú byť overené vymieňajú buď za úplne nové vodomery alebo vodomery, ktoré boli overené, pretože vodomery sa nedajú technologicky overovať na mieste ich používania ale musia sa overovať u vykonávateľa overenia (Slovenského metrologického ústavu, Slovenskej legálnej metrológie, n. o. alebo u autorizovanej osoby na výkon overovania určených meradiel). Zoznam autorizovaných osôb nájdete TU.

Ako si mám zabezpečiť overenie vodomeru?

Povinnosť zabezpečiť overenie bytových vodomerov má:
  1. koncový odberateľ (nie koncový spotrebiteľ – užívateľ bytu) alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo v centrálnom zdroji tepla v budove v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo ním poverená osoba rozpočítava množstvo vyrobeného tepla konečným spotrebiteľom a vlastníci bytov a nebytových priestorov neprenajali centrálny zdroj tepla inej osobe, ak sa jedná o vodomery na teplú úžitkovú vodu podľa § 17 ods. 4 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov,
  2. vlastník verejného vodovodu v prípade vodomerov na studenú vodu (na päte bytového domu) v zmysle § 29 ods. 1, 7 a 8 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,
  3. odberateľ vody (správca bytového domu resp. ten, kto používa vodomery namontované v byte za účelom rozpočítania spotrebovanej vody medzi vlastníkov bytov) v prípade vodomerov na studenú vodu namontovaných na vnútornom potrubí bytového domu (v bytoch) v zmysle § 3 ods. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov,
  4. vlastník (rodinného) domu, ak sa jedná o vodomer na studenú vodu, ktorý je namontovaný na vnútornom potrubí (rodinného) domu t. j. za vodomerom na päte tohto domu.

Mám pochybnosti o správnosti nameraného množstva vody, na koho sa mám obrátiť?


Ak má odberateľ pochybnosti o nameranom množstve spotrebovanej teplej úžitkovej vody, môže podľa § 18 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov požiadať dodávateľa o preskúšanie meradla. Obdobne možno postupovať aj pri nezrovnalostiach v nameranom množstve studenej vody (na päte bytového domu), kedy odberateľ môže podľa § 30 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov požiadať vlastníka verejného vodovodu o preskúšanie meradla. Ďalšou alternatívou pre odberateľa, ktorý sa domnieva, že môžu byť poškodené jeho záujmy používaním určeného meradla, je požiadať Slovenský metrologický ústav alebo Slovenskú legálnu metrológiu, n. o. o zistenie chýb meradla a vydanie dokladu o jeho výsledku v zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Je rozdiel vo využití vodomerov na studenú a teplú vodu?

Používanie vodomerov na teplú úžitkovú vodu upravuje zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Podľa § 17 ods. 4 písm. a) bodu 1. tohto zákona koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) tohto zákona, sú povinní zabezpečiť u konečného spotrebiteľa (t. j. v byte) na náklady vlastníka budovy obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel. Z tohto potom vyplýva, že vodomery na teplú úžitkovú vodu namontované v bytoch sú určenými meradlami v zmysle § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológií“). Na účely fakturácie spotrebovaného množstva teplej úžitkovej vody sa potom môžu použiť hodnoty indikované vodomerom na meranie teplej úžitkovej vody namontovaným v byte.

V prípade vodomerov na studenú vodu ich používanie upravuje § 29 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, podľa ktorého meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom zabezpečuje vlastník verejného vodovodu svojím meradlom (na päte bytového domu). Takéto meradlo musí podľa § 29 ods. 7 tohto zákona spĺňať požiadavky zákona o metrológii a podľa odseku 8 opravy a údržbu takéhoto meradla je povinný vykonávať vlastník meradla (vlastník verejného vodovodu) na vlastné náklady. Ak nie je množstvo studenej vody merané, stanoví sa množstvo dodanej vody smernými číslami spotreby vody.

Podľa § 3 ods. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov odberateľ vody (v byte) si môže na vnútornom vodovode osadiť meradlo vody na vlastné náklady. Takéto meradlo môže slúžiť na určenie časti množstva vody odobratej konečným spotrebiteľom na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody, ak spĺňa požiadavky ustanovené osobitnými predpismi, t. j. ak spĺňa požiadavky na určené meradlá v zmysle zákona o metrológii. Z tohto následne vyplýva, že vodomery na meranie pretečeného množstva studenej vody namontované na päte domu sú určenými meradlami, ako aj vodomery namontované v byte a hodnoty indikované týmito meradlami možno použiť na účely fakturácie spotrebovanej vody za predpokladu ich platného overenia. Spôsob akým sa indikované hodnoty prepočítavajú na konečnú fakturovanú sumu pre konkrétneho používateľa bytu zákon o metrológii neustanovuje.

Pre bližšie informácie o tejto problematike odporúčame vyhlášku Ministerstva hospodárstva SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla alebo vyššie spomenutú vyhlášku č. 397/2003 Z. z., prípadne obrátiť sa priamo na Ministerstvo hospodárstva SR alebo na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.


 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 14. 8. 2017