English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vnútrokomunitárne pripomienkové konanie - Smernica (EÚ) 2015/1535

Smernica 98/34/ES bola kodifikovaná prostredníctvom smernice (EÚ) 2015/1535, ktorá nahrádza smernicu 98/34/ES bez podstatných zmien (kodifikácia).
 
Smernica (EÚ) 2015/1535 slúži ako nástroj na predchádzanie vzniku nových prekážok voľného pohybu tovaru (t.j. výrobkov a služieb informačnej spoločnosti), ktoré by mohli vzniknúť prijatím národnej legislatívy v neharmonizovanej oblasti.

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je technickým predpisom v neharmonizovanej oblasti, musí byť oznámený podľa postupu Smernice (EÚ) 2015/1535. Stáva sa predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, kde pripomienkujúcimi subjektmi sú členské štáty EÚ a Komisia.
 
Technický predpis, ktorý neprešiel takýmto oznamovacím postupom, je právne nevymožiteľný (rozhodnutie Európskeho súdneho dvora C-194/94 v prípade „CIA Security (PDF, 232,6 kB)).

Právny rámec oznamovania podľa smernice (EÚ) 2015/1535:
Oznámené návrhy technických predpisov všetkých členských krajín EÚ sú prístupné v databáze Európskej komisie TRIS.

Oznamovacie formuláre a metodická príručka:
Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535 akceptuje všetky formy notifikačných formulárov.

Kontaktným miestom na výmenu informácii medzi Slovenskou republikou, Komisiou a ostatnými členskými štátmi EÚ je Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535, zriadená na ÚNMS SR. Centrálna jednotka v rámci Slovenskej republiky komunikuje s nominovanými kontaktnými osobami na ministerstvách, ostatných orgánoch štátnej správy a vyšších územných celkoch.

Adresa:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535 
P.O.Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava

telefón: +421 2 5249 3521
e-mail: 9834@normoff.gov.sk

Dôležité odkazy:
 - Kontaktné miesto pre výrobky
 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 19. 9. 2017